“Zorg dat lokale initiatieven toekomstbestendig worden” 

De sleutel voor het oplossen van problemen in de zorg ligt lokaal. Daarom moet er veel meer aandacht naar lokale initiatieven gaan, vindt Henri Hofman, bestuurssecretaris van zorgorganisatie Omring. “Lokaal zit de doe-kracht en komen ideeën tot uitvoering. Maar lokale initiatieven zijn ook kwetsbaar. Laten wij er met het Pact van Westfriesland voor zorgen dat deze initiatieven toekomstbestendig worden en als voorbeeld kunnen dienen.” 

Zorgorganisatie Omring is nauw betrokken bij grote uitdagingen in heel Noord-Holland Noord, dus ook in Westfriesland. Zoals de vergrijzingsgolf die op de regio afkomt en het woningtekort. De zorgkloof wordt heel groot in deze regio. Het aantal 80-plussers neemt toe en het arbeidspotentieel neemt af. Om te voorkomen dat de zorg verschraalt, zet Omring steeds meer in op preventie. Zodat mensen gezonder blijven en meer zelfredzaam worden. Dat vraagt om innovatieve oplossingen die Omring niet alleen tot stand kan brengen. Daarvoor zijn ook overheden, woningcorporaties, onderwijsinstellingen en niet te vergeten welzijnsorganisaties nodig. Vandaar dat Henri namens Omring deel uitmaakt van de Adviesgroep Triple Helix van het Pact van Westfriesland. “Het gaat namelijk niet alleen om technologische oplossingen, zoals robotica. Het gaat ook om mensgerichte oplossingen, zoals het creëren van sociale netwerken om ouderen en andere kwetsbare inwoners heen,” legt Henri uit. 

Ideeën komen lokaal tot uitvoering 

Henri vindt de vervanging van de stuurgroep van het Pact van Westfriesland door de Adviesgroep Triple Helix een goede stap: met minder bestuurders vanuit de gemeenten en met meer partners vanuit de samenleving. Hij legt uit waarom. “We zitten nu in een fase die gaat van denken naar doen. De bereidheid bij alle partijen – overheid, onderwijs, zorg en bedrijfsleven – is er. Nu moeten we dat gaan vertalen naar slagvaardigheid.” Er moeten volgens Henri geen nieuwe overlegtafels, projecten en initiatieven bijkomen. De bestaande moeten juist worden verbonden en versterkt. Daarbij komen de meeste ideeën lokaal tot uitvoering. Bij organisaties, bedrijven en de mensen in het veld. “Lokaal zit de slag- en doe-kracht. Bij Omring hebben we gezien hoe en dat dit werkt. Met zelfsturende wijkteams en verpleegkundigen die zelf bepalen welke zorg er in een wijk nodig is en dit vervolgens ook zelf organiseren.” 

Van elkaar leren 

Lokale initiatieven zijn echter kwetsbaar. De taak van de samenwerkende partijen binnen het Pact is om deze initiatieven toekomstbestendig te maken, bepleit Henri. “Er gebeurt al heel veel in Westfriesland. Laten we dit meer ondersteunen, zichtbaar maken en delen zodat we van elkaar kunnen leren.” Om dit goed te doen is een goede relatie tussen de samenwerkingspartners basisvoorwaarde. Daarnaast wordt het tijd dat niet alleen de bestuurders van de verschillende organisaties met elkaar om tafel gaan, maar ook de achterbannen. “Zodat ook medewerkers van gemeenten, Omring en andere partijen elkaar leren kennen en vertrouwen, en daardoor zaken aan elkaar durven overlaten. Doordat ze weten dat het in goede handen is,” aldus Henri. 

Deel dit blog op Social Media

Volg Regio Westfriesland op LinkedIn

De opgaven waar de Westfriese samenleving voor staat zijn fors en de ontwikkelingen gaan snel. Het bundelen van de krachten van de 7 gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties in Westfriesland, maar ook met partners daarbuiten, wordt daarom steeds belangrijker en noodzakelijker. Volg Regio Westfriesland op LinkedIn en wees als eerste op de hoogte van die opgaven, ontwikkelingen en samenwerkingsinitiatieven en -resultaten.

Agenda

5 september 2024 - Bestuurlijk overleg  VVRE, MADIVOSA

18 september 2024 - Regionale Raadsleden Bijeenkomst

19 september 2024 - Bestuurlijk overleg ABZ

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen via de nieuwsbrief.