Ruimtelijke Agenda: hoe wil Regio Westfriesland ook in de toekomst aantrekkelijk blijven?

De 7 gemeenten van Regio Westfriesland stellen gezamenlijk een Ruimtelijke Agenda op. Daarin komt te staan hoe de regio in de toekomst aantrekkelijk wil blijven als het gaat om brede welvaart. Het gaat dan om keuzes op het gebied van woningbouw, werkgelegenheid, mobiliteit, klimaatverandering, leefbaarheid, natuur, recreatie en sociale cohesie.

De aanleiding voor de Ruimtelijke Agenda is de ontwikkeling van het Ruimtelijk Voorstel door provincie Noord-Holland. In dit Ruimtelijk Voorstel komt te staan welke ruimtelijke opgaven Noord-Holland wil gaan aanpakken om een prettige en gezonde provincie te blijven om te wonen, te werken en te recreëren. Om daarin ook de opgaven van Noord-Holland Noord, en daarmee van Regio Westfriesland, goed mee te nemen, werkt de provincie samen met de gemeenten en andere organisaties aan een integrale toekomstvisie. Die visie heet Ontwikkelperspectief Noord-Holland Noord.

Samen optrekken

De Ruimtelijke Agenda van Regio Westfriesland dient als input voor dit Ontwikkelperspectief.  Het biedt de 7 gemeenten de kans om tot een gezamenlijke koers te komen voor de ruimtelijke invulling van de regio Westfriesland. Welke opgaven en ambities dragen het meeste bij aan de aantrekkelijkheid van de regio? Hoe kunnen gemeenten dit met elkaar het beste oppakken?  Met een gezamenlijke koers, houden de gemeenten meer grip en regie op de aanpak van opgaven in Westfriesland en het realiseren van ambities.  

Bestuurlijk overleggen

Het opstellen van de Ruimtelijke Agenda wordt begeleid door Ad de Bont van stedenbouwkundig bureau Urhahn, die ook de structuurschets voor Westfriesland in 2016 heeft opgesteld. Inmiddels zijn er twee brede bestuurlijke overleggen geweest. Resultaat is een inventarisatie van opgaven en ambities met hieraan gekoppeld ordenende principes om alle opgaven zorgvuldig in te passen in onze regio.

Koers bepalen

De volgende stap is dat gemeenten met elkaar keuzes gaan maken. Waar wil regio Westfriesland bijvoorbeeld de woningnood en de energietransitie aanpakken? Welke mobiliteits-oplossingen zijn mogelijk, en wat zijn oplossingen voor de netcongestie? Hoe wil de regio anticiperen op klimaatveranderingen en ook het platteland leefbaar en bereikbaar houden? Welke bedrijvigheid moet waar landen?

Meekoppelkansen

Voor de aanpak en oplossingen van de meeste opgaven en ambities zal de regio kijken naar het geheel. Ruimtelijke afstemming vraagt samenwerking, elkaar iets gunnen: regionaal waar het moet, lokaal waar het kan. Opgaven gaan over gemeentegrenzen heen en soms zelfs over regiogrenzen. Ook wordt gekeken naar zogenaamde meekoppelkansen. Kun je bijvoorbeeld het creëren van meer natuur- en recreatiemogelijkheden koppelen aan oplossingen voor klimaatadaptatie? Een ingewikkelde ruimtelijke puzzel waar de 7 gemeenten door gezamenlijk integrale keuzes te maken zelf de oplossingsrichting van kunnen bepalen.

In schema

  • De Ruimtelijke Agenda van regio Westfriesland is input voor de integrale toekomstvisie van Noord-Holland Noord dat het Ontwikkelperspectief Noord-Holland Noord heet.
  • Dit Ontwikkelperspectief wordt opgenomen in het Ruimtelijk Voorstel van de provincie dat weer input is voor de Nota Ruimte van het Rijk (die de Nationale Omgevingsvisie vervangt).
  • In de Nota Ruimte worden Rijksbreed keuzes gemaakt voor de toekomst van Nederland. Ruimtelijke ordening staat daarmee weer op de beleidsagenda van het Rijk. Noodzakelijk omdat de ontwikkelingen snel gaan en de ruimtelijke opgaven immens en divers zijn.

Voor meer informatie over de Ruimtelijke Agenda van Regio Westfriesland kun je terecht bij projectleider Erik Vos, email e.vos@hoorn.nl.  

Deel dit blog op Social Media

Volg Regio Westfriesland op LinkedIn

De opgaven waar de Westfriese samenleving voor staat zijn fors en de ontwikkelingen gaan snel. Het bundelen van de krachten van de 7 gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties in Westfriesland, maar ook met partners daarbuiten, wordt daarom steeds belangrijker en noodzakelijker. Volg Regio Westfriesland op LinkedIn en wees als eerste op de hoogte van die opgaven, ontwikkelingen en samenwerkingsinitiatieven en -resultaten.

Agenda

5 september 2024 - Bestuurlijk overleg  VVRE, MADIVOSA

18 september 2024 - Regionale Raadsleden Bijeenkomst

19 september 2024 - Bestuurlijk overleg ABZ

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen via de nieuwsbrief.