Overslaan en naar de inhoud gaan

Enkhuizen
luisteren printen

Enkhuizen

Gemeentelijke Westfriesland Academie genoemd als inspirerend voorbeeld

Om de uitdagingen van nu en de toekomst aan te kunnen is het belangrijk dat bedrijven, organisaties en mensen altijd in ontwikkeling zijn. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet overal. Daarom is de SER door het kabinet gevraagd een actie-agenda op te zetten voor een positieve leercultuur, zodat mensen kunnen blijven leren en ontwikkelen. Hiervoor verzamelt en toont de SER goede voorbeelden van plekken waar leren al vanzelfsprekend is. Daarmee kunnen anderen zich laten inspireren en kunnen nieuwe samenwerkingen ontstaan. Een van die inspirerende voorbeelden is de Westfriesland Academie die zich binnen de Westfriese ambtelijke organisaties continue inzet voor een leven lang leren. U kunt het verhaal én andere inspirerende voorbeelden hier terugvinden.

Westfriesland Academy genoemd als inspirerend voorbeeld

Colleges Westfriese gemeenten akkoord met Uitvoeringsprogramma en raadsvoorstel Pact van Westfriesland 7.1

Sinds deze week zijn alle colleges van de zeven Westfriese gemeenten akkoord met Uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland. Hiermee is een mooie volgende stap gezet in het verwezenlijken van een gezamenlijk ambitie voor de regio. Na het zomerreces buigen alle gemeenteraden zich over het Uitvoeringsprogramma. Vaststelling door de raden volgt dit najaar.

Het Uitvoeringsprogramma bevat een overzicht van concrete projecten die met elkaar invulling geven aan het Pact van Westfriesland 7.1, zeven gemeenten, één geluid. In dit pact is de ambitie uitgesproken om samen te werken aan een regio waar het fijn is om te wonen en te werken, waar we voor elkaar zorgen en waar anderen graag op bezoek komen.

Zes thema’s, 32 projecten
Samen met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, onderwijs en de maatschappelijke instellingen hebben de Westfriese gemeenten een overzicht gemaakt van de projecten waarmee de regio handen en voeten wil geven aan de gezamenlijke ambitie. Dit Uitvoeringsprogramma beschrijft per thema wat we gaan doen, met wie we dat gaan doen en wanneer. Ook staat bij iedere actie beschreven hoe het bijdraagt aan de uiteindelijke ambitie. Dat heeft geresulteerd in 32 projecten verdeeld over zes thema’s:

  • Wonen, leefbaarheid & bereikbaarheid
  • Energietransitie & klimaatadaptatie
  • Ondernemen & economie
  • Arbeidsmarkt & onderwijs
  • Vrije tijd
  • Sociaal domein

Het Uitvoeringsprogramma is een dynamisch document. In de praktijk betekent dit dat als omstandigheden hiertoe aanleiding geven, er projecten bij kunnen komen of afvallen. Ook kan de actualiteit aanleiding zijn om bepaalde projecten te versnellen of juist te vertragen. Dit moet wel altijd passen binnen de vastgestelde gezamenlijke ambities en maatschappelijke opgaven.

Jan Nieuwenburg, een van de trekkers van het Pact van Westfriesland: “Nu de colleges akkoord zijn met het Uitvoeringsprogramma en het raadsvoorstel, hebben we weer een nieuwe stap gezet richting onze ambitie om van Westfriesland een krachtige en welvarende regio te maken waar het fijn wonen en verblijven is. De beschreven projecten laten goed zien hoe we dat met elkaar gaan doen. De keuze voor een dynamisch uitvoeringsprogramma stelt ons in staat optimaal in te spelen op actuele ontwikkelingen, nu en in de toekomst.”

Besluitvorming door Westfriese gemeenteraden
Het concept Uitvoeringsprogramma is 11 maart jl. besproken tijdens een regionale Raadsledenbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst hadden alle gemeenteraadsleden de mogelijkheid om hun mening te geven over het programma en suggesties te doen voor aanvullingen en wijzigingen. Deze inbreng wordt straks verwerkt in de uitwerking van de projecten. De komende tijd bespreken de afzonderlijke gemeenteraden van de zeven gemeenten het Uitvoeringsprogramma.

WBG presenteert plan voor huisvesting buitenlandse werknemers

Op 2 juli ontving de voorzitter van het Pact van Westfriesland, Jan Nieuwenburg, het plan ‘Please in my backyard’ uit handen van Hans Huibers, voorzitter van de Westfriese Bedrijvengroep (WBG). Het plan geeft een uitgewerkt voorstel voor het huisvesten van buitenlandse werknemers in de regio Westfriesland. Het plan is opgesteld door een werkgroep van de WBG bestaande uit bedrijven (inleners), uitzendbureaus, ontwikkelaars en de FNV. Jan Nieuwenburg: Het is een goede zaak dat er binnen Westfriesland brede steun is om werk te maken van fatsoenlijke huisvesting voor buitenlandse werknemers. Net als de bedrijven zijn ook de zeven gemeenten in Westfriesland zich zeer bewust van de noodzaak om dit vraagstuk op te lossen". Hij gaf aan het plan samen met de andere Westfriese gemeenten serieus te bestuderen.

Meer weten? Bekijk de presentatie op de website van de Westfriese Bedrijvengroep

 

Overhandiging Please in my backyard

v.l.n.r. Bart Plaatje - vertegenwoordiger FNV, Jeannette Chakour - vertegenwoordiger Uitzendbureaus, Jan Nieuwenburg – voorzitter Pact van Westfriesland en Hans Huibers – voorzitter Westfriese Bedrijvengroep

Bedankt en houd vol

Via een advertentie in het Noord-Hollands Dagblad van 27 juni werd de inwoners van Westfriesland een hart onder de riem gestoken. De zeven burgemeesters van de Westfriese gemeenten lieten weten trots te zijn op de manier waarop de Westfriezen zijn omgegaan met de beperkingen die het Corona virus met zich heeft meegebracht. Tegelijkertijd deden de burgemeesters de oproep om vooral nog even vol te houden. Door verstandig te zijn, afstand te houden en de hygiëneregels te blijven volgen.

'bedankt en houd vol' advertentie over Corona

Zorg- en taxivervoer in aangepaste vorm opgestart

Vanaf maandag 8 juni 2020 is het zorg- en taxivervoer in Westfriesland in aangepaste vorm van start gegaan. De vervoersorganisaties zijn blij onze inwoners weer van dienst te kunnen zijn. Wel zijn er extra maatregelen genomen om dit veilig en goed te laten verlopen. De maatregelen gelden voor alle vervoersvormen: van Regiotaxi, Wmo-vervoer, ziekenvervoer tot dagbesteding voor volwassenen en jongeren. Cliënten van deze vervoersvormen zijn persoonlijk geïnformeerd over de richtlijnen.

Maatregelen
Om inwoners veilig te vervoeren, wordt vooraf een gezondheidscheck gedaan en is het dragen van een mondkapje verplicht. Er wordt zoveel mogelijk met vast groepen gereden en er geldt een maximale bezetting van twee reizigers in de auto en vier in een busje. Chauffeurs zullen de tijd nemen om zorgvuldig om te kunnen gaan met de richtlijnen. Hierdoor kan het langer duren om reizigers te helpen bij het in- en uitstappen. Voor bagage geldt dat dit is toegestaan, maar scootmobiels kunnen helaas niet mee vervoerd. De betrokken organisaties maken daarnaast afspraken met de zorg- en onderwijsinstellingen om het halen en brengen zo soepel als mogelijk te laten verlopen.

Begeleider

Van begeleiders wordt gevraagd om 1,5 meter afstand te houden van het taxipersoneel en het voertuig. Is het noodzakelijk dat de begeleider meereist? Dan het liefst zo veel mogelijk dezelfde persoon mee laten reizen. Daarnaast is het belangrijk dat hij of zij geen klachten heeft en een mondkapje draagt tijdens de rit. Zo blijft het risico op verspreiding van het coronavirus laag.

Meer informatie

Voor meer informatie kunnen inwoners contact opnemen met Team Doelgroepenvervoer Westfriesland via 0229-252 200 of via e-mail doelgroepenvervoerwf@hoorn.nl of met de BIOS-groep via 010- 010-280 81 80.

Energietransitie: Energiebesparing

Westfriesland wil in 2040 net zoveel duurzame energie opwekken als verbruiken. Dat redden we niet alleen door meer schone energiebronnen in te zetten, zeker niet als we massaal het aardgas inruilen voor stroom of elektrisch gaan rijden. We zullen daarom ook met elkaar energie moeten besparen. Dan pas ontstaat het duurzame evenwicht dat we zoeken. Zo eerlijk moeten we zijn.

Wonen en besparen

Veel energiebesparingsmaatregelen zijn verbonden aan de verduurzaming van onze woning. Een betere isolatie bijvoorbeeld zorgt ervoor dat we minder energie kwijt zijn aan verwarming. Ook ledlampen hebben een gunstig effect op de energierekening, net als waterbesparende douchekoppen en een besparingsknop op het toilet. Maar ook in ons gedrag kunnen we nog slagen maken. Wie houdt in de gaten dat apparaten niet dag en nacht op stand-by staan? Wie doet als het kouder wordt een trui aan in plaats van de verwarming een graadje hoger te draaien? Wie doet consequent de deksel op pannen, zodat er bij het koken niet meer warmte verloren gaat dan strikt nodig is? Het zijn kleine individuele handelingen die samen een groot verschil maken in onze energieconsumptie.

Het goede voorbeeld geven

In regio Westfriesland zullen we via verschillende informatiekanalen en campagnes mensen helpen om bewust met energie om te gaan. Met gerichte tips en adviezen, inspirerende voorbeeldverhalen en aantrekkelijke acties. Een betere wereld begint bij onszelf. Dat geldt zeker voor energiebesparing.

Datum
juni 02, 2020

Regiogemeenten compenseren extra kosten zorgaanbieders door coronacrisis

De coronacrisis vraagt veel van iedereen. Dat geldt zeker ook voor zorgaanbieders en hun zorgpersoneel. In deze onzekere tijd is van hen een maximale inspanning nodig om zorg te blijven verlenen aan vaak kwetsbare inwoners. Daarom komt de regio met een steunpakket om hen te compenseren voor de extra zorgkosten en omzetverlies door de coronacrisis. De regio wil zo voorkomen dat zorgaanbieders omvallen. Met deze steun kan de nodige zorg doorgaan.

Deze week stemden de zeven colleges in de regio in het met financiële steunpakket, dat voortvloeit uit de landelijke afspraken. De regio zal drie verschillende soorten steunmaatregelen uitvoeren. Het gaat om:

  1. Vergoeding van aantoonbaar omzetverlies door de coronamaatregelen van de maanden maart, april en mei.
  2. Vergoeden van zorg in aangepaste vorm door de richtlijnen van het RIVM te volgen;
  3. Vergoeden van overduidelijke meerkosten als gevolg van de coronacrisis;

Om zorg zoveel mogelijk te continueren compenseerden de regiogemeenten eerder al aangepaste en creatieve vormen van zorg. Dit zolang dit veilig is voor zowel de inwoner die zorg krijgt als de zorgverlener. Voorbeelden hiervan zijn het doen van boodschappen in plaats van de woning schoonmaken of therapie geven via beeldbellen of buiten tijdens een wandeling. De regio vergoedt met de genomen steunmaatregelen ook op voorhand ingeschatte omzetverlies en extra aantoonbare gemaakte kosten door de coronacrisis. Zorgaanbieders zullen in eerste instantie worden gecompenseerd voor de afgelopen drie maanden met mogelijkheid tot verlenging. De gecontracteerde zorgaanbieders worden hier uitgebreid over geïnformeerd.

‘Vergoeden is door onzekerheid crisis nodig’
Wethouders zorg, Marjon van der Ven (Hoorn) en Win Bijman (Koggenland) vinden dit steunpakket passend.

Van der Ven: ‘De coronacrisis vraagt veel van de zorgaanbieders en zorgprofessionals. Zij staan voor de uitdaging om zorg en ondersteuning te leveren aan onze inwoners volgens de richtlijnen van het RIVM. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) vanuit het Rijk is bedoeld voor ondernemers, maar niet voor zorgaanbieders. Daarom is dit aparte steunpakket een passende oplossing Een speciaal kernteam zal de zorgaanbieders begeleiden in dit proces.’

Bijman: ‘We kiezen er bewust voor om nu al te vergoeden voor de eerste inschatting van het omzetverlies dit jaar. Dat is gezien de onzekerheid van de crisis echt nodig. Daarmee ontvangen zorgaanbieders die momenteel minder inkomsten hebben, in ieder geval aanvullend geld om vaste lasten te kunnen betalen. Op basis van de gemaakte kosten en omzetverlies verrekenen we de uiteindelijke vergoeding dan aan het einde van het jaar. Daarmee willen we ook overcompensatie of onterechte vergoeding voorkomen.’

Steunpakket voor doorlopende zorg

Vanaf 1 januari 2020 wordt in Westfriesland gewerkt volgens het principe waarbij centraal staat met welke resultaten de inwoner tevreden is. Dit wordt vastgelegd in een zorgplan. Juist nu, tijdens de coronacrisis, geeft dit meer flexibiliteit om zorg anders te leveren, zolang de inwoner daarmee instemt en het past bij de doelen uit het zorgplan. Desondanks kan niet alle zorg doorgaan, waardoor zorgaanbieders omzet mislopen. De steunmaatregelen zijn vooral hiervoor bedoeld.

Taskforce Katapult voor hulp aan ondernemers

Om Westfriese ondernemers te ondersteunen tijdens de Corona crisis heeft de Westfriese Bedrijvengroep het initiatief genomen tot de Taskforce Katapult. Het doel is om ondernemers te helpen om straks na de crisis een vliegende start te maken. Bijvoorbeeld door het verkennen van maatregelen die de schade voor ondernemers op de korte termijn kunnen beperken. Of door het verzamelen van tips en mooie initiatieven.

Binnen het initiatief wordt samengewerkt met ondernemers, BDO, Rabobank West-Friesland, H&S Advies, ING Bank, Abovo Media, de loketten UWV, WerkSaam Westfriesland, WerkgeversServicePunt en centrumgemeente Hoorn als aanspreekpunt namens de Westfriese gemeenten.

Meer informatie over de Taskforce Katapult lees je op de website van de WBG.

Abonneer op Enkhuizen