Overslaan en naar de inhoud gaan

Ruimtelijke Ordening
Ruimtelijke Ordening
luisteren printen

Project: Structuurschets Westfriesland

Project: Structuurschets Westfriesland

Westfriesland wil een vitale regio blijven met een sterke economische structuur, een goed bereikbaar voorzieningenniveau en leefbare kernen. Demografische stabilisatie, de veranderende bevolkingssamenstelling en het samenvoegen en/of afbouwen van (publieke) voorzieningen kunnen ertoe leiden dat het voorzieningenniveau en de leefbaarheid onder druk komen te staan. Daarom moeten we gezamenlijke keuzes maken die de kwaliteiten en potentie van de regio volop benutten. Drie belangrijke ambities zijn in de structuurschets benoemd: economische, sociale en ruimtelijke structuurversterking. De structuurschets is een ruimtelijke vertaling van de Westfriese ambities. Het is de bouwsteen voor het regionaal ruimtelijk beleid en de inbreng vanuit Westfriesland voor de provinciale omgevingsvisie.

De kernpunten van de structuurschets zijn:

  1. Een planologisch kader dat uitgaat van economische, sociale en ruimtelijke structuurversterking;
  2. Een uitvoeringsagenda met hierin projecten van regionaal belang;
  3. Een uitnodiging naar initiatiefnemers om de regio verder te ontwikkelen.

De Westfriese colleges hebben de structuurschets ter bespreking aan de gemeenteraden voorgelegd.