Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws
luisteren printen

23 feb 2021
Symposium Toekomst bruine vloot
23 feb 2021

Symposium Toekomst bruine vloot

De bruine vloot heeft het zwaar. Door de coronacrisis is de zeilvloot zo goed als stil komen te liggen. Gelukkig zijn er al vele (overheids)initiatieven om deze sector verder te helpen. Het Symposium Toekomst Bruine Vloot wil deze initiatieven met elkaar delen en versterken. Sommige initiatieven staan nog in de kinderschoenen en vragen om input van bestuurders en experts, andere ideeën zijn al verder uitgewerkt. Het symposium wordt op 4 maart 2021 georganiseerd vanuit het Zuiderzeemuseum Enkhuizen en is online. 

Corona
Door de coronacrisis is de maatschappelijke waarde van de vloot sterk in de belangstelling gekomen. Dat blijkt onder andere uit de (soms spontane) hulp van havenbeheerders, marketingorganisaties, maar ook uit de betrokkenheid van Kamerleden, lokale en provinciale bestuurders. Verschillende initiatieven zijn inmiddels opgetuigd of worden voorbereid.

De Vereniging van Zuiderzeegemeenten en de Vereniging van Waddenzeegemeenten hebben het idee gelanceerd om een symposium te wijden aan die initiatieven om kennis te delen en initiatieven te versterken. De vraagstukken waar de sector mee te maken heeft, liggen op het gebied van financiering, productontwikkeling, promotie en erkenning van de cultuurhistorische waarde van de schepen en de vloot.

Meer informatie en aanmelden
Kijk hier voor meer informatie over het programma. Aanmelden voor het symposium kan door een mail te sturen naar pam@debbz.nl

Foto: Peter Veldhuis

11 feb 2021
Westfriesland slaat circulaire weg in
11 feb 2021

Westfriesland slaat circulaire weg in

Westfriesland gaat werk maken van een regionale circulaire economie. Die ambitie spraken de partners van Duurzaam Ondernemend Westfriesland en de gemeentecolleges in grote meerderheid uit in het laatste interbestuurlijke overleg (VVRE). Zij scharen zich achter de gezamenlijke circulaire strategie en bijbehorende actieagenda.

Westfriesland wil in 2040 energieneutraal zijn. Daar past een economie bij waarbij het accent ligt op het sparen, hergebruiken en recyclen van grondstoffen. Het besluit in de VVRE is een duidelijke aanzet om te komen tot zo’n circulaire economie. “Het is een nieuwe stap om de milieu-impact van onze bedrijvigheid te verminderen en te werken aan een toekomstbestendige en gezonde regionale economie”, aldus wethouder duurzaamheid van Gemeente Medemblik, Harry Nederpelt.

Pareltjes

De regionale strategie en actieagenda zijn opgesteld door het collectief Duurzaam Ondernemend Westfriesland waarbij overheden, ondernemers en kennisorganisaties zijn aangesloten. Aan de basis ligt de Masterclass Circulair Westfriesland van maart 2020, die veel input uit de praktijk opleverde. Uitgangspunt is dat er al pareltjes zijn van circulair ondernemerschap in de regio, of het nu gaat om het terugwinnen van grondstoffen uit sneakers of het omzetten van mest in warmte en in een vervanger van stro voor koeien. Maar het zijn er nog te weinig. Door kennis, kunde en enthousiasme te bundelen, te experimenteren en te leren van elkaar moet circulair ondernemen een impuls krijgen. Tot en met 2022 richt de actieagenda zich op sectoren waar de milieu-impact groot is. Denk aan de bouw, industrie, landbouw en horeca/recreatie. Provincie, gemeentes, ondernemers en kennisinstellingen werken in deze sectoren samen in concrete circulaire verbeterprojecten.

Groen licht

Landelijk is bepaald dat Nederland in 2050 circulair moet zijn. De lichten staan nu op groen om samen in de regio de circulaire route verder te verkennen. “Op basis van de opgedane ervaringen kunnen we na 2022 onze inspanningen verbreden en versnellen”, zegt wethouder duurzaamheid van gemeente Drechterland, Jeroen Broeders. “Ik ben ervan overtuigd dat een circulaire economie niet alleen goed is voor het milieu, het biedt ondernemers ook kansen.”

De eerste actie op de circulaire actieagenda was het organiseren van een serie livestreams in de afgelopen Week van de Circulaire Economie. Ondernemers en experts bogen zich over de vraag of circulair ondernemen ook een verdienmodel kan zijn. Deze livestreams zijn nog terug te zien. Ga naar www.circulairwestfriesland.nl en laat je inspireren.

actieagenda circulair westfriesland

10 feb 2021
Gertjan Nijpels onverwacht overleden
10 feb 2021

Gertjan Nijpels onverwacht overleden

Gertjan NijpelsMet grote droefheid ontvingen wij het bericht van het overlijden van Gertjan Nijpels, Burgemeester van Opmeer en lid van de stuurgroep Pact van Westfriesland 7.1. De heer Nijpels was vanaf het eerste uur betrokken bij de samenwerking binnen de regio Westfriesland. Wij herinneren ons de heer Nijpels als een bevlogen bestuurder met een tomeloze inzet voor onze prachtige regio Westfriesland. Tegelijkertijd hield hij altijd de belangen van zijn eigen gemeente Opmeer scherp in het oog. De heer Nijpels heeft veel betekend voor de samenwerking tussen de Westfriese gemeentes. Wij zijn hem daar zeer dankbaar voor. Zijn gulle schaterlach zal nog lange tijd naklinken in Westfriesland.

08 feb 2021
Terugblik bestuurlijke overleggen
08 feb 2021

Terugblik bestuurlijke overleggen

Tijdens de VVRE vergadering (gezamenlijk vergadering van wethouders Verkeer, vervoer, ruimte en economie) van 4 februari 2021 werd onder andere gesproken over energieneutrale bedrijventerreinen en circulair Westfriesland. Op de agenda van Madivosa (Maatschappelijke dienstverlening en sociale aangelegenheden) stond onder andere de aanpak laaggeletterdheid op de agenda.

Energieneutrale bedrijventerreinen spelen een belangrijke rol bij het realiseren van een energieneutraal Westfriesland. Om ondernemers hierbij te helpen willen de partijen die samenwerken in Duurzaam Ondernemend Westfriesland (bedrijfsleven en overheid) een stichting energieneutrale bedrijventerreinen oprichten. Deze stichting helpt ondernemers onder andere met gratis, onafhankelijk advies en ondersteuning. De Westfriese gemeenten is gevraagd om de stichting met een subsidie te ondersteunen. De VVRE heeft zich in principe uitgesproken voor de oprichting van de stichting waarbij de voorwaarden nog nader uitgewerkt gaan worden. Dit is de volgende stap.

De VVRE stemt in met de actieagenda Circulair Westfriesland. Deze actieagenda richt zich op samenwerking tussen bedrijven, organisaties en de gemeenten en heeft als doel een Westfriese circulair economie aan te jagen en op te bouwen. De samenwerking richt zich vooral op inkoop, onderlinge kennisdeling en gezamenlijke projecten. De actieagenda is tot stand gekomen door samenwerking binnen Duurzaam Ondernemend Westfriesland. Gemeente Stede Broec heeft aangegeven geen actieve rol te spelen in de uitvoering van de actieagenda.

Via een presentatie werden de bestuurders van het Madivosa overleg geïnformeerd over de stand van zaken rond de Westfriese aanpak van laaggeletterdheid. Afgesproken is een beleidsnotitie op te stellen die later dit jaar in het Madivosa aan de orde komt.

Wilt u meer weten over bovenstaande of andere onderwerpen uit de bestuurlijke vergaderingen van 4 februari, neem dan contact op met het regioteam Westfriesland, info@regiowestfriesland.nl.

08 feb 2021
Jolanda Buwalda, Omring: van Pact naar impact
08 feb 2021

Jolanda Buwalda, Omring: van Pact naar impact

Jolanda Buwalda is bestuurder en voorzitter van Omring. Ze is ook lid van de stuurgroep van het Pact van Westfriesland en vertegenwoordigt daar de Westfriese zorgsector. We spreken met haar over de uitdagingen voor de zorg, samenwerking in de regio en haar passie voor Westfriesland.

Met 34 verpleeghuizen, 60 teams wijkverpleging, 3 revalidatieklinieken, covidunits in 2 ziekenhuizen en winkels voor preventie en hulpmiddelen is Omring een van de grootste werkgevers in de regio. Het verzorgingsgebied reikt van Westfriesland tot Schagen, Den Helder en Texel. Omring is een begrip in Westfriesland. Jolanda: “Wij zijn echt geworteld in de regio, de meeste van onze medewerkers komen hier vandaan. Soms hebben we wel drie generaties bij ons aan het werk.”

Zware tijden
We kennen allemaal de berichten in de media over de druk op zorg. Hoe gaat het nu met jullie? Jolanda: “Gelukkig zijn we tijdens de eerste golf relatief gespaard gebleven. Tijdens de tweede golf kregen vooral Westfriesland en Den Helder het voor de kiezen. We zien natuurlijk verdriet en ook wel angst bij bewoners, familie en ook medewerkers. Dat vraagt veel van onze medewerkers, toch blijven ze door dik en dun present! Maar naast zorgen heeft de crisis ons ook echt wel iets opgeleverd. We zijn heel goed geworden in crisismanagement en virusbestrijding. We zijn inmiddels ook heel inventief. Zoals bij de ontwikkeling van V-day, waarbij we met een mobiele unit in één dag duizend bewoners van onze verpleeghuizen hebben gevaccineerd. Dan helpt de Westfriese mentaliteit: schouders eronder en gaan. Gelukkig is Westfriesland een vindingrijke regio, waarbij we ons ervan bewust zijn dat we elkaar nodig hebben en elkaar moeten helpen. Dat leidt tot mooie samenwerkingen.”

Grootschalig besturen, kleinschalig acteren
Ondanks dat ze haar handen vol heeft aan haar eigen organisatie én aan de ketenzorg in de regio, levert Jolanda graag een bijdrage aan de samenwerking binnen het Pact van Westfriesland. Waar komt die drive vandaan? Jolanda legt uit: “Ik heb wel iets met complexe maatschappelijke opgaves, dat komt ook doordat ik in het verleden voor gemeentes en in het publieke domein heb gewerkt. Maar dan wil ik wel de stap maken van ‘Pact naar impact’. Ik breng graag de hands on mentaliteit in die we in de zorg zo hard nodig hebben. Immers, als wij te lang blijven praten, dan is de patiënt overleden. Ik ben blij dat de gemeenten de stap tot samenwerking hebben gezet. Sommige onderwerpen zijn gewoon te groot voor gemeentegrenzen, denk aan klimaat of mobiliteit. Tegelijkertijd vind ik dat je ook altijd rekening moet houden met de lokale schaal. Je moet parallel kunnen schakelen; grootschalig besturen of organiseren, maar kleinschalig acteren, dicht bij de belevingswereld van de inwoners.

Gunfactor
Jolanda ervaart de samenwerking binnen het Pact en de stuurgroep als positief: “Ik merk dat iedereen er vanuit de juiste drijfveren in zit, er is echt een behoefte om als collectief resultaten te behalen. Er is een gunfactor naar elkaar. Vanuit de gezamenlijke ambities komen we er wel. De politieke dynamiek maakt ons wel weer kwetsbaar. Maar als we zorgen dat we goed elkaars belangen kennen hoeft dat geen probleem te zijn. En we moeten eerlijk zijn, we zitten in een heel complex speelveld. We moeten niet alleen in Westfriesland samenwerken, maar ook met andere regio’s en de provincie. Dat maakt het niet gemakkelijk.”

Jongeren binden en boeien
Wat het Pact in ieder geval al heeft opgeleverd is het besef dat we jongeren aan onze regio moeten binden. Jolanda legt uit: “Het binden en boeien van jongeren raakt heel veel onderwerpen, denk aan werken, leren en wonen. Ik ben blij dat we inmiddels al meer huisvestingsplannen voor jongeren hebben. Ik zou ook heel graag een HBO opleiding naar Westfriesland halen. Samen met het onderwijs en het bedrijfsleven zijn we gestart met een post-HBO opleiding IZWT (Innoveren in zorg en welzijn met techniek). We hebben dat met eigen middelen gedaan, daar zijn we heel ondernemend in. Maar we moeten wel zorgen dat we aantrekkelijk blijven voor jongeren en jonge mensen, dat draag bij aan álle thema’s van het Pact. En dat moeten we met z’n allen doen!

Jolanda Buwalda
Jolanda Buwalda, bestuurder en voorzitter van Omring