Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws
luisteren printen

30 nov 2020
100 culturele instellingen krijgen steun van provincie en gemeenten
30 nov 2020

100 culturele instellingen krijgen steun van provincie en gemeenten

Voor de zomer heeft de provincie een bedrag van € 10 miljoen beschikbaar gesteld om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. De provincie heeft met de gemeenten besproken welke instellingen ondersteuning kunnen gebruiken. Gemeenten hebben samengewerkt en in regionaal verband culturele instellingen voorgedragen voor een bijdrage uit het fonds. Door de bundeling van krachten kunnen gemeenten en provincie 100 instellingen steunen om de Covid-19 crisis door te komen. Ook in Westfriesland kunnen verschillende instellingen een bijdrage tegemoet zien. Voorbeelden zijn de Drommedaris in Enkhuizen, de Oosterkerk en het Westfries museum in Hoorn, de stoomtram en het stoommachinemuseum in Medemblik, museum Broekerveiling in Langedijk en Postkantoor in Stede Broec.

Bekijk hier de boodschap van gedeputeerde Zita Pels en de volledige lijst van ontvangende instellingen.

Stoomtram Hoorn - Medemblik

27 nov 2020
Westfriese burgemeesters trekken één lijn bij verbod carbidschieten
27 nov 2020

Westfriese burgemeesters trekken één lijn bij verbod carbidschieten

De zeven regioburgemeesters in Westfriesland willen een duidelijke lijn in het verbod op carbidschieten. Zij trekken daarin gezamenlijk op. Voornaamste reden voor het verbod is, net zoals het landelijke vuurwerkverbod, een bijdrage leveren aan het verminderen van de druk op de zorg. Alle regiogemeenten zullen dit de komende weken voorstellen aan hun gemeenteraad.

We moeten de zorg samen ontlasten
In lijn met het landelijke voorwerkverbod wil de regio ook één lijn trekken door regionaal het carbidschieten te verbieden. Via een regionaal verbod wil de regio een bijdrage leveren aan het ontlasten van het zorgpersoneel in de ziekenhuizen.
Burgemeester Jan Nieuwenburg van de gemeente Hoorn zegt namens de regioburgemeesters: ‘1 op de 6 slachtoffers die in het ziekenhuis belandt met vuurwerkletsel, heeft dit opgelopen door carbidschieten. Ziekenhuispersoneel heeft de handen vol aan coronapatiënten. Het is alle hens aan dek daar. Deze extra letselslachtoffers kunnen zij er gewoon niet bij hebben. Met een duidelijk verbod in alle regiogemeenten kunnen we letsel voorkomen en de ziekenhuizen helpen.’

APV
Een aantal regiogemeenten heeft al een voorstel klaarliggen om carbidschieten te verbieden via de Algemene Plaatselijke Verordening. Dit voorstel zal nu door alle burgemeesters gedaan worden aan de gemeenteraden. Zo is er geen onduidelijkheid over waar het wel of niet mag. De burgemeesters doen een beroep op het gezond verstand van de inwoners om juist dit jaar het carbidschieten even links te laten liggen. ‘We willen allemaal terug naar een normaal leven waarbij we een feestje kunnen vieren met oud en nieuw en onze tradities in ere kunnen houden. Maar dit jaar heeft de drukte in de ziekenhuizen prioriteit en dit is een manier om de extra drukte daar te dempen’, aldus Jan Nieuwenburg.

Meldingen vuurwerkoverlast
Inwoners kunnen vuurwerkoverlast melden bij de gemeente. Zij pakken deze op basis van de prioriteit en ernst van de melding op. Bij noodsituaties of signalen van illegale opslag van of handel in illegaal vuurwerk kunnen inwoners bellen met de politie.

26 nov 2020
Westfriesland stelt vragen over ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7
26 nov 2020

Westfriesland stelt vragen over ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7

De regio Westfriesland is het niet eens met het ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1. In een brief aan gemeenteraad van Hollands Kroon geeft het portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Economie (VVRE) aan dat de ruimtelijke effecten van het bestemmingsplan onvoldoende in kaart zijn gebracht. Westfriesland heeft vragen over de in het plan beschreven mogelijkheid om kantoren in het gebied te realiseren, als onderdeel van de geplande datacentra. Het gaat dan met name om de ligging; in het landelijk gebied, zonder OV-knooppunt. Bovendien vraag de regio zich af of er wel behoefte is aan extra kantoren. Recent onderzoek van de provincie Noord-Holland laat zien dat er tot 2030 in Noord-Holland Noord voldoende kantoorruimte beschikbaar is.  Ook zijn er vragen over de nut en noodzaak van datacentra en de gevolgen voor de energietransitie.

Westfriesland roept op tot bovenregionaal overleg over de effecten van de voorgenomen plannen op de omgeving. Al eerder stelde de regio Westfriesland vergelijkbare vragen over het Gebiedsplan Wieringermeer.

Lees hier de volledige zienswijze

25 nov 2020
Volle kracht vooruit voor woningbouw in Westfriesland
25 nov 2020

Volle kracht vooruit voor woningbouw in Westfriesland

Jaarlijks ten minste 900 nieuwe woningen erbij en een flinke verduurzaming van bestaande woningen. Daar zetten de provincie Noord-Holland en de zeven Westfriese gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec zich de komende vijf jaar voor in. In het regionale woonakkoord dat alle partijen tekenen worden de urgente woonuitdagingen aangepakt. Het woonakkoord is een van de projecten uit het Uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland dat onlangs werd vastgesteld.

Het woonakkoord bevat een tiental belangrijke doelen en acties van uiteenlopende aard. Zo zijn er afspraken gemaakt over het aantal en de diversiteit van de nieuw te bouwen woningen en zijn er plannen voor woningbouw in zowel het stedelijk als het landelijk gebied. Ook het verduurzamen van bestaande woningen, aardgasvrije bouw en het bouwen met oog voor het veranderende klimaat zijn belangrijke onderwerpen in dit akkoord.

Het woonakkoord gaat uit van 10 opgaven:

 1. Sneller bouwen: jaarlijks ten minste 900 nieuwe woningen.
 2. Ruimte maken voor nieuwe woningbouwlocaties, zowel binnen als buiten de stad. Daarbij spelen bereikbaarheid, het klimaat en leefbaarheid een belangrijke rol.
 3. Meer verschillende soorten woningen; voor mensen met een hoog en middeninkomen, maar ook voor jongeren en studenten.
 4. Woningeigenaren stimuleren hun woning te verduurzamen of voor te bereiden op aardgasvrij wonen.
 5. Leefbaarheid in kwetsbare wijken en buurten verbeteren.
 6. Langer zelfstandig thuiswonen stimuleren, bijvoorbeeld door ingrepen aan de woning, hulp op maat of innovatieve oplossingen, zoals het gebruik van domotica.
 7. Voorbereiding op gevolgen van klimaatverandering (klimaatadaptatie).
 8. Onderzoek naar de mogelijkheden om verouderde recreatieparken naar plaatsen voor (tijdelijk) wonen.
 9. Voldoende woningen voor buitenlandse werknemers.
 10. Stimuleren van innovaties op het niveau van woningen en wijken.

Nieuwbouw in Ursem

17 nov 2020
Regionale raadsledenbijeenkomst op 18 november
17 nov 2020

Regionale raadsledenbijeenkomst op 18 november

Op 18 november vindt de laatste regionale raadsledenbijeenkomst van dit jaar plaats. Tijdens dit (digitale) overleg spreken de Westfriese gemeenteraadsleden met elkaar over verschillende regionale projecten. Op de agenda staan:

 • Arbeidsmigranten. Naast een onderzoek naar het aantal arbeidsmigranten die in Westfriesland wonen en werken, bespreken de raadsleden het plan van aanpak Huisvesting buitenlandse werknemers in Westfriesland dat door de zeven gemeenten is opgesteld. Hans Huibers van de Westfriese Bedrijvengroep presenteert het eigen voorstel voor de huisvesting van buitenlandse werknemers dat zij met steun van ondernemers, huisvesters, uitzendbureaus en de FNV hebben ontwikkeld.
 • Woonakkoord. De Westfriese gemeenten en de provincie hebben een woonakkoord opgesteld om de krapte op de woningmarkt aan te pakken.
 • Doorontwikkeling regionale raadsledenbijeenkomst. Het voorstel is om begin volgend jaar een werkbijeenkomst te organiseren om na te denken over de rol en vorm van de regionale raadsledenbijeenkomsten in de toekomst.

De regionale raadsledenbijeenkomst is alleen (digitaal) bij te wonen door raadsleden uit de zeven Westfriese gemeenten.