Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws
luisteren printen

20 mrt 2020
Uitvoeringsprogramma Pact 7.1 positief ontvangen door raadsleden
20 mrt 2020

Uitvoeringsprogramma Pact 7.1 positief ontvangen door raadsleden

Tijdens de goedbezochte raadsledenbijeenkomst op 11 maart jl. in Het Postkantoor te Bovenkarspel konden de Westfriese raadsleden met elkaar in gesprek over het Uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland 7.1. De afgelopen maanden is door partners en betrokken gemeenten hard gewerkt aan het in kaart brengen van de verschillende projecten die het Pact van Westfriesland handen en voeten gaan geven.

De voorbereiding op deze bijeenkomst was anders dan bij eerdere bijeenkomsten. Jan Commandeur, griffier Drechterland, licht toe: “De bijeenkomst is dit keer door de zeven raden lokaal voorbereid. Dat bood hen de gelegenheid om vooraf over hun inbreng na te denken. Ik merkte dat deze aanpak op prijs werd gesteld, men kwam echt goed beslagen ten ijs.”

Partners betrekken

Verdeeld in kleine groepen konden de raadsleden per thema in discussie over de voorgestelde projecten. Het was prettig om te zien dat de sfeer positief was en dat er veel waardering was voor het werk dat in de afgelopen maanden is gedaan. De discussies leverden veel bruikbare tips en suggesties op voor de uitwerking en uitvoering van de diverse projecten. Zo werd er bijvoorbeeld aangedrongen op focus in de veelheid van projecten en de noodzaak om partners uit het bedrijfsleven, de zorg en het onderwijs goed te betrekken.

Petra Taams van de gemeente Hoorn en lid van het ambtelijk projectteam Pact van Westfriesland ging met een positief gevoel naar huis: “Ik had de indruk dat raadsleden tevreden zijn met wat er opgenomen is in het Uitvoeringsprogramma. Ze waren bijvoorbeeld heel enthousiast over de serieuze plannen die er zijn om een post-HBO opleiding in de zorg te faciliteren. Uiteraard waren er aandachtspunten voor de uitwerking, maar ik zag dat men blij verrast was dat het initiatief er ligt.”

Hoe verder?

Met de raadsledenbijeenkomst achter de rug start nu het formele besluitvormingsproces via de afzonderlijke colleges en gemeenteraden. Volgens de oorspronkelijke planning zou het Uitvoeringsprogramma eind juni in alle zeven gemeenteraden zijn vastgesteld. Mogelijk dat de maatregelen rond het Coronavirus voor vertraging kunnen zorgen, vanwege uitstel van de gemeenteraadsvergaderingen. Ondanks dat is er het vertrouwen dat we aan het begin van de zomer echt kunnen beginnen met de uitrol van het Uitvoeringsprogramma.

18 feb 2020
NH Catering & Events group verzorgt Westfries diner
18 feb 2020

NH Catering & Events group verzorgt Westfries diner

Op 9 en 10 juni is het jaarlijks congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in regio Westfriesland. Een onderdeel van het congres is het diner op dinsdag 9 juni 2020. De aanbesteding hiervoor is afgerond. NH Catering & Events group is de partij die het diner tot een groot succes gaat maken.

De afgelopen periode werd gezocht naar een gedreven, ervaren horecaondernemer of cateraar. Een die samen met (andere) Westfriese ondernemers en organisaties alles in huis heeft om een Westfries diner voor 1600 gemeentebestuurders tot een succes te maken. Met een aanbesteding bestaande uit twee rondes is NH Catering & Events group uit de bus gekomen als partij die de gasten een totaalbeleving gaat geven. Met andere woorden: regio Westfriesland laten proeven en beleven.

Culinair ambassadeur

Directeur Henk Jonkman van NH Catering & Events group: "Met veel trots en enthousiasme gaan wij als culinair ambassadeur van West-Friesland en de Westfriese tafel aan de slag als Catering en Hospitality partner voor het diner van het VNG Jaarcongres. Onder het motto Proef, beleef en ontmoet Westfriesland laten wij graag alle gasten kennis maken met al het moois dat de regio te bieden heeft!"

NH Catering & Events group en het diner

In het diner van NH Catering & Events group spelen Westfriese producten de hoofdrol. Uit de beschrijving en de presentatie bleek veel kennis over regionale producten, producenten en leveranciers. Daarnaast komt er een intensieve samenwerking met het onderwijs, jongerenwerk en ondernemers uit Westfriesland. Niet alleen in het gastheerschap, maar ook in de keuken. De Westfriese ondernemers krijgen een podium bij het uitserveren van de gerechten.

Westfriese beleving

Dat het belangrijk is dat de bezoekers de regio echt beleven blijkt niet alleen uit de aanbesteding van het diner. In het middagprogramma gaan de congresbezoekers de regio in om inspiratie en praktijkverhalen over Westfriesland te halen. Bezoekers worden voor, tijdens en na het diner voorzien van regionale dranken, zoals sappen van een fruitkwekerij van Westfriese bodem. Het entertainment van de avond komt van Westfriese talenten.

VNG Jaarcongres

Het VNG Jaarcongres is het jaarlijkse, meerdaagse congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het bestaat uit vier onderdelen; een centraal congres, middagprogramma in de regio, avondprogramma en Algemene Ledenvergadering. Er komen ruim 2500 bestuurders op af. Het diner dat wordt georganiseerd is voor 1600 gasten. De overige 900 congresbezoekers dineren zelfstandig op een andere plek in de stad of regio. De Westfriese horeca kunnen vooruitzien op een drukke dinsdagavond.

Regio Westfriesland

Regio Westfriesland is een samenwerkingsverband van zeven gemeenten in West-Friesland. Het gebied omvat de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec. Tijdens het congres zien, horen, voelen, proeven en beleven de gasten de regio. Op die manier maken ze kennis met het échte Westfriesland.

02 jan 2020
Meldpunt dreigende situatie verwarde personen
02 jan 2020

Meldpunt dreigende situatie verwarde personen

Vanaf 1 januari heeft de regio een speciaal meldpunt voor inwoners die zich zorgen maken om of klachten hebben over een verward persoon. Het kan zijn dat mensen een gevaar vormen voor zichzelf of anderen door een psychiatrische aandoening of verslaving. Soms is dan verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig. Vaak signaleert iemand anders in zijn of haar omgeving dat er iets aan de hand is, maar weet niet waar die zorgen neer te leggen. Dat kan vanaf 2020 bij dit meldpunt. De regiogemeenten hebben het meldpunt bij GGD Hollands Noorden belegd.

Nieuwe wet
Het nieuwe meldpunt hoort bij de uitvoering van de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) die op 1 januari 2020 in is gegaan. De wet vervangt de oude wet voor gedwongen opname (BopZ). In de nieuwe wet is beter geregeld dat de betrokkene en zijn familie inspraak hebben in de behandeling en de nazorg. De nieuwe wet geeft een grotere rol aan familieleden die melding doen. Er kan daardoor bijvoorbeeld ook los van het GGD-advies zorg worden gevraagd. De Wvggz maakt het tevens mogelijk dat de verplichte behandelingen ook thuis of zonder opname in een kliniek plaatsvinden. Verplichte GGZ is en blijft een uiterste redmiddel als het niet anders kan.

Wat betekent dit meldpunt voor inwoners?
Familieleden of buren merken vaak als eerste dat er iets met iemand niet goed gaat en een gevaar vormt voor zichzelf of anderen. Het is belangrijk om dit te melden voordat de situatie ernstig wordt. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen. Het meldpunt werkt samen met zorgaanbieders, politie, wijkteams, het Veiligheidshuis en de familie of de omgeving aan een oplossing.

Wat wordt er met de melding gedaan?
Na een melding onderzoekt de GGD in opdracht van de gemeente of en welke hulp nodig is. Dit gebeurt middels een verkennend onderzoek. Een psychiater maakt een afweging of de betrokkene een gevaar vormt voor zichzelf of anderen en of een psychische stoornis daarbij een rol speelt. Als hulp nodig is, zal de betrokkene eerst hulp op vrijwillige basis aangeboden worden. Alleen als het niet anders kan, wordt verplichte zorg aangevraagd. Dan vraagt de GGD de officier van justitie om een zorgmachtiging aan te vragen. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg wordt ingezet. Verplichte zorg wil niet zeggen dat betrokkene altijd wordt opgenomen; het kan ook zijn dat de verplichte zorg thuis wordt ingezet.

Wat gebeurt er als acuut gevaar dreigt?
In geval van een crisis, belt u 112. Het kan ook zijn dat iemand in crisis raakt en verplichte zorg nodig heeft. Verplichte zorg kan dan onmiddellijk worden ingezet door middel van een crisismaatregel. Deze crisismaatregel wordt door de burgemeester genomen op basis van een medische verklaring van een psychiater.

Meer informatie en waar kunt u melden?
Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig maar er geen acuut gevaar is? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte ggz (WvGGZ). De contactgegevens voor de regio Westfriesland zijn:

Meer informatie en het online meldingsformulier vindt u op www.ggdhollandsnoorden.nl

19 dec 2019
Inschrijving geopend: ideeën VNG-diner welkom
19 dec 2019

Inschrijving geopend: ideeën VNG-diner welkom

Westfriesland is op 9 en 10 juni 2020 gastregio van het VNG Jaarcongres. Een onderdeel van het congres is een diner op dinsdag 9 juni 2020. Voor de organisatie hiervan zijn we op zoek naar een gedreven, ervaren horecaondernemer of cateraar. Een die samen met andere ondernemers en Westfriese organisaties alles in huis heeft om een Westfries diner voor 1600 gemeentebestuurders tot een succes te maken.

De inschrijving voor de aanbesteding loopt tot en met dinsdag 14 januari 17.00 uur.

Inschrijving

De opdracht betreft het bereiden en serveren van een origineel, Westfries diner inclusief dranken aan 1600 gemeentebestuurders. Het diner dient een volwaardige avondmaaltijd te zijn, maar voor de rest is alles mogelijk. De opdracht, inschrijving en meer informatie staan op de pagina VNG Diner.

Wijzigingen

Maandag 9 december vond de informatiebijeenkomst over het diner plaats. Op basis van vragen en signalen zijn er enkele wijzigingen in de aanbesteding. In de (geüpdatete) documenten staan de wijzigingen aangegeven. Deze documenten en de vragen en antwoorden staan ook de pagina VNG Diner

02 dec 2019
Westfriesland deelnemer pilot nieuwe wet inburgering 2021
02 dec 2019

Westfriesland deelnemer pilot nieuwe wet inburgering 2021

De regio Westfriesland levert een actieve bijdrage aan de nieuwe inburgeringswet die vanaf 2021 ingaat. De regio diende een goed plan in voor een pilot bij het ministerie om ervaringen op te doen voordat de wet ingaat. Binnen de pilot worden de kwaliteiten, interesses en het opleidingsniveau van nieuwe inwoners in een vroeg stadium in beeld gebracht, voordat zij hier komen wonen. Op die manier kunnen zij sneller inburgeren en de stap zetten naar (betaald) werk. De pilot loopt tot de zomer van 2020. De ervaringen worden meegenomen in de uitwerking van de nieuwe wet.

Nieuwe inburgeringswet

Op 1 januari 2021 komt er een nieuwe inburgeringswet. Doel is dat iedereen meedoet, het liefst via betaald werk. De inburgering moet daaraan bijdragen. Volgens de huidige wet is de inburgeraar nu zelf verantwoordelijk om binnen 3 jaar het taalexamen te halen met een lening van DUO. Dit geldt ook voor vluchtelingen die hier mogen blijven. De gemeente staat daardoor verder weg en heeft minder zicht op de (on)mogelijkheden die de inburgeraars tegenkomen. Hierdoor is er ook minder zicht op het vinden van werk en houden zij langer een uitkering. Zo zakt logischerwijs ook de motivatie om te gaan werken. Daar moet het persoonlijke inburgeringsplan verandering in gaan brengen.

Pilots

Volgens de nieuwe wet moet er meer regie komen bij de gemeenten. Om dit te ervaren, financiert het ministerie zes pilots in 57 gemeenten. Een van de redenen waarom dit plan werd goedgekeurd is de duidelijke relatie met de dienstverlening van gemeenten op het gebied van wonen, zorg en onderwijs. Met de opgehaalde informatie van de brede intake die wordt gedaan met de inburgeraars kunnen de regiogemeenten ook beter maatwerk leveren, bijvoorbeeld als iemand zorg nodig heeft of vastloopt in het onderwijs.

Nieuwkomers al in het azc bezoeken

Wethouder Robert Tesselaar (gemeente Opmeer) hoopt via de pilot een effect te zien in de motivatie en het toekomstperspectief van de deelnemers: ‘Wij willen via deze pilot onderzoeken of het zinvol is om vergunninghouders te bezoeken en een persoonlijk inburgeringsplan op te stellen als zij nog in het azc wonen. Door hen snel op weg te helpen kunnen zij direct aan de slag met hun doelen, een netwerk opbouwen en zich hier sneller thuis voelen.’
 

Kans op voorsprong

Wethouder Kholoud al Mobayed (gemeente Hoorn): ‘Onze regio is actief bezig met de voorbereidingen op de nieuwe wet. Naast de pilot onderzoeken wij ook hoe wij als regio de nieuwe wet kunnen gaan uitvoeren en wat daarvoor nodig is. De pilot-ervaring nemen we daarin mee en is een kans op een voorsprong op te bouwen. Een van de doelen is om de mensen sneller uit de uitkering te halen, net zoals we dat bij iedereen als doel hebben.’


Intakegesprek en plan

De regio werkt voor de pilot samen met WerkSaam, die de uitkering verstrekt en de mensen coacht naar werk. Ongeveer 40 vergunninghouders van de groep inburgeraars worden in de pilot gecoacht. Coach Sandra Teunen: ‘Het COA biedt nu al 14 weken voorinburgering aan en heeft een activiteitenprogramma. We willen de nieuwkomers die weten dat ze in Westfriesland gaan wonen zo snel mogelijk in het azc bezoeken en motiveren aan dat programma deel te nemen. De ervaring leert dat ze vooruit kunnen kijken als duidelijk is waar ze gaan wonen. Vaak duurt het ook even voordat er een woning beschikbaar komt. Die wachttijd benutten we. Wij komen naar hen toe, motiveren hen via het opstellen van een persoonlijk plan en leren de mensen beter kennen.’