Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws
luisteren printen

04 mei 2021
Gratis ondersteuning voor ondernemers die in problemen verkeren
04 mei 2021

Gratis ondersteuning voor ondernemers die in problemen verkeren

Westfriese MKB ondernemers die door de coronacrisis in problemen komen, kunnen rekenen op gratis ondersteuning van de Stichting Ondernemersklankbord (OKB). Deze stichting bestaat uit ervaren mensen die kleine ondernemers adviseren over hun bedrijfsvoering.  De adviseurs zijn werkzaam geweest in uiteenlopende sectoren en branches en kennen als geen ander het klappen van de zweep van het ondernemerschap. De stichting vierde vorig jaar het 40-jarig bestaan.

Westfriese gemeenten zijn blij met het aanbod van de stichting. Esther Heutink, wethouder in Enkhuizen omarmt het initiatief van harte: “Er is een groep ondernemers die het nu het enorm zwaar heeft. Als zij bij de gemeente aankloppen kunnen wij onder andere doorverwijzen naar het Stichting Ondernemersklankbord, waar ondernemers kunnen sparren met andere (oud) ondernemers met veel ervaring.”

Regiovoorzitter Jos Kaarsemaker van de Stichting Ondernemersklankbord ziet het als een stuk waardering dat gemeenten in Westfriesland met zo’n positieve blik kijken naar het klankbord. Maar vooral is hij blij dat hij op deze manier ondernemers kan steunen. Hij is enthousiast over de samenwerking. “Wij hebben duidelijk meerwaarde voor de gemeenten,” legt Kaarsemaker uit. ‘Zij krijgen regelmatig te maken met ondernemers bij wie het water tot aan de lippen staat. Onze adviseurs kunnen deze ondernemers extra ondersteunen in de vorm van advies. Dat is heel aantrekkelijk, zeker ook omdat wij in 2021 geen kosten in rekening brengen. Dat komt doordat het ministerie van Economische Zaken ons initiatief ondersteunt.”

Zo werkt het
De Stichting wil bereiken dat de ondernemer op basis van (zelf)analyse een beter besluit neemt over de te nemen vervolgstappen. Daar worden ze bij geholpen door de OKB-adviseurs,” aldus Kaarsemaker. “De gesprekken tussen adviseurs en ondernemer zijn uiteraard vertrouwelijk en worden niet gedeeld met de gemeente.”

Om ondernemers snel en adequaat te adviseren vormt het OKB een team van twee adviseurs, waarvan één met financiële expertise. Dat team benadert de situatie waarin de ondernemer verkeert vanuit verschillende invalshoeken. Dat neemt ongeveer twee weken in beslag. In eerste instantie nemen de adviseurs de financiële situatie van de ondernemer door, zowel zakelijk als privé. Hierdoor kunnen zij de ondernemer ook adviseren over het aanvragen van financiële steun. Daarna kijkt het team op welke wijze de ondernemer na de crisis voldoende inkomsten kan genereren.

Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u meer weten? Op www.ondernemersklankbord.nl leest u meer. Of mail uw vraag naar info@ondernemersklankbord.nl. Via dit mailadres kunt u ook uw verzoek tot ondersteuning indienen.

21 apr 2021
Westfriesland omarmt de zon
21 apr 2021

Westfriesland omarmt de zon

Zonnepanelen op daken, geluidschermen en op parkeerterreinen, maar ook langs wegen en op en bij bedrijventerreinen. Na overleg met inwoners, waterschap, netbeheerder en andere belanghebbenden heeft regio Westfriesland haar keuzes gemaakt in de Regionale Energiestrategie (RES). RES 1.0 is klaar.

De Regionale Energiestrategie is het streven om de energievoorziening in Nederland te verduurzamen. Daarbij wordt gekeken naar ‘hernieuwbare’ energie, energie opgewekt door de natuurlijke bronnen zon en wind. Ook Westfriesland levert haar aandeel in deze nationale opgave. In onze regio ligt de focus op zonne-energie en minder op windenergie. Dat blijkt uit de eerste officiële versie van de RES: RES 1.0.

Draagvlak
Aan RES 1.0 is een inspraaktraject voorafgegaan. “Alleen al in Gemeente Medemblik hebben we 320 inwoners geraadpleegd via lokale bijeenkomsten”, vertelt wethouder duurzaamheid van Medemblik, Harry Nederpelt. “Ook de andere Westfriese gemeenten hadden dit soort sessies. “De grootschalige inpassing van duurzame elektriciteit heeft veel maatschappelijke impact. We zien dat het soms tot felle discussies en onrust leidt. Dan moet je zorgen voor draagvlak.”

Negentien zoekgebieden
In RES 1.0 heeft Westfriesland negentien zoekgebieden in kaart gebracht, waar groene stroom, met name zonnestroom, kansrijk is. Dit vanuit het perspectief van natuur en milieu, aansluiting op het elektriciteitsnet, landschappelijke inpassing en andere wet- en regelgeving. Daarnaast wil Westfriesland zich met de Kop van Noord-Holland en de provincie hardmaken voor de combinatie van natuurontwikkeling en het opwekken van zonne-energie in het IJsselmeer bij de Wieringerhoek.

Ruimte voor nieuwe initiatieven
“RES 1.0 is een ambitie. Niets meer en niets minder”, aldus wethouder duurzaamheid van Drechterland, Jeroen Broeders. “Hier houdt het niet op. Bij de uitwerking van deze ambitie gaan we weer in gesprek met de samenleving. Dan kunnen zoekgebieden afvallen en ontstaat er ruimte voor nieuwe initiatieven. Kortom, na RES 1.0 krijg je RES 2.0. In Westfriesland maakt de Regionale Energiestrategie deel uit van het streven van bijna alle gemeenten om in 2040 energieneutraal te zijn.”

Klik hier voor meer informatie over RES 1.0

07 apr 2021
Regio zet Taskforce op versterken verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord
07 apr 2021

Regio zet Taskforce op versterken verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord

Noord-Holland Noord is een populaire bestemming voor toeristen en recreanten. Om de toppositie van de Noord-Hollandse verblijfsrecreatie te behouden gaat de regio met ondernemers gezamenlijk aan de slag met het versterken van recreatiebedrijven zoals hotels en vakantieparken. Een Taskforce gaat gemeenten én ondernemers helpen met kennis en ervaring, het ontwikkelen van instrumenten en het bij elkaar brengen van partijen.

De recreatiesector is een belangrijke economische sector in Noord-Holland Noord, verantwoordelijk voor een bijzonder hoge economische impact van 700 miljoen euro en circa 12.500 banen. Momenteel wordt de sector hard getroffen door de coronacrisis. Daarom is het nog belangrijker de sector klaar te stomen voor de toekomst. Er liggen veel kansen om het veelal goede aanbod in de regio kwalitatief nog een extra boost te geven. De 18 gemeenten in de regio en de provincie Noord-Holland kiezen voor een aanpak waarbij een speciale ‘Taskforce’ ondernemers en gemeenten gaat ondersteunen. De Taskforce biedt meedenkkracht, expertise en suggesties voor de aanpak van problemen om zélf aan de slag te gaan met het verhogen van de kwaliteit, de verduurzaming en daarmee het toekomstbestendig maken van bedrijven als hotels en vakantieparken. Een sterke recreatieve sector zorgt voor meer werkgelegenheid, meer lokale bestedingen en het behoud van voorzieningen in de dorpskernen.

Kennisdeling
Belangrijkste taken van de Taskforce zijn:

  • Ondersteunen en inspireren van gemeenten en ondernemers.
  • Organiseren van afstemming tussen alle partijen, maar ook met andere regio’s en met landelijke initiatieven.
  • Het ontwikkelen en delen van kennis, waarbij de Taskforce ook gebruikt maakt van ervaringen uit andere delen van Nederland. Voorbeelden zijn kennissessies over bedrijfsopvolging, internationalisering of marketing.

Harry Nederpelt, voorzitter stuurgroep NHN: “In Noord-Holland Noord liggen grote kansen, maar ook de nodige uitdagingen. We zijn er trots op dat we met deze Taskforce ondernemers in de regio kunnen helpen bij het verbeteren van zaken als kwaliteit, onderscheidend vermogen, innovatie en duurzaamheid. We zijn ons ervan bewust dat een Taskforce geen wonderen kan verrichten en dat de gemeenten en ondernemers zelf een hele stevige rol moeten pakken, heb je die stap gezet dan staat de Taskforce klaar.”

De inzet van de Taskforce richt zich met name op parken en hotels waar zorgen zijn over de kwaliteit, maar die wel kansrijk zijn, en op potentiële topondernemers. Het initiatief voor het inschakelen van de Taskforce ligt bij de gemeenten en de individuele ondernemers.

De Taskforce wordt gefaciliteerd door Ontwikkelingsbedrijf NHN en moet medio 2021 operationeel zijn.

Historie
In 2017 hebben de gemeenten in Noord-Holland Noord in samenspraak met de markt (verblijfsrecreatiebedrijven), natuurorganisaties en brancheorganisaties een regionale visie op de verblijfsrecreatie ontwikkeld.  Eén van de gemaakte afspraken in de visie was het opstellen van een gezamenlijk programma vitale verblijfsrecreatie voor de regio. De inrichting van een Taskforce vormt de basis voor dit programma. Het programma loopt van 2021 tot 2025.

07 apr 2021
Om jongeren te binden moeten we hen structureel betrekken
07 apr 2021

Om jongeren te binden moeten we hen structureel betrekken

Met de start van de Talent Academy Westfriesland werd een unieke eerste stap gezet om het hoger onderwijs naar Westfriesland te brengen. 19 studenten volgen er de opleiding Innoveren in Zorg en Welzijn met Technologie. De ervaringen smaken naar meer, er zijn verkenningen naar een flexibele deeltijd hbv-v opleiding en initiatieven in de agrifood sector. We spreken met Ciska Pouw, aanjager van de Talent Academy over het belang van jongeren en hoger onderwijs voor de regio.

De Talent Academy, in de aanloop nog met de naam ZorgAcademy ontstond uit een concrete noodzaak; om de uitdagingen in de zorg zoals vergrijzing en de krappe arbeidsmarkt het hoofd te bieden is een andere aanpak nodig. Het inzetten van nieuwe technieken zoals robotica en domotica maakt dat er meer tijd beschikbaar komt voor persoonlijke zorg. Het creëren van mogelijkheden voor hoger onderwijs in de regio helpt talenten te binden aan de regio. Een win-win situatie dus, met de opleiding Innoveren in Zorg en Welzijn met Technologie als concreet resultaat.

Denkkracht van morgen
Ciska Pouw, in 2019 door de bestuurders van Omring, WilgaerdenLeekerweideGroep en de Westfriese Bedrijven Groep gevraag om mee te bouwen aan de Talent Academy, is onverminderd enthousiast: “De urgentie vanuit de zorg was een belangrijke aanjager om met dit initiatief te starten, maar ik heb het idee dat we het nog veel breder moeten aanpakken. Het Pact van Westfriesland kan daarvoor een belangrijke stimulator zijn. De ambities uit het Pact zijn groot en sector overstijgend. De uitdagingen in onze maatschappij ook. Deze ‘wicked problems’ vragen om andere, innovatieve oplossingen. Ik vind de rol van jongeren bij het bedenken van die oplossingen cruciaal. Het zijn de vragen van morgen en overmorgen, waarbij dus ook de denkkracht van het talent van morgen ontzettend belangrijk is.”

Jongeren actief en structureel betrekken
Met het meer betrekken van jong talent bij de uitdagingen waar de regio voor staat snijdt het mes volgens Ciska aan twee kanten: “We zijn ons er allemaal van bewust dat we jongeren moeten behouden voor onze regio. Voor de leefbaarheid én voor een gezonde arbeidsmarkt. We hebben als regio enorm veel te bieden. Een prachtige woonomgeving, zowel stad als een landelijke gebied, innovatieve bedrijven zoals bijvoorbeeld de agritech. Maar dat is niet genoeg. Om jongeren aan de regio te binden moeten we hen actief en structureel betrekken bij de regio.”

Praktijkervaring
Ciska ziet allerlei kansen: “Waarom zou je vraagstukken alleen door (beleids)ambtenaren laten uitwerken? Zoek de samenwerking met studenten! Je zou een business case bij het hoger onderwijs kunnen neerleggen. Of proeftuinen ontwikkelen waar je de opleidingen bij betrekt. Onderwerpen zijn er genoeg, denk aan jongerenhuisvesting of vraagstukken op het gebied van energie en duurzaamheid. Innovatieve bedrijven om hierin samen op te trekken hebben we ook genoeg in de regio. Studenten werken graag aan concrete vraagstukken, praktijkervaring is belangrijk. Door ze al tijdens hun studie in de regio te laten werken, kun je laten zien hoe interessant Westfriesland is en maak je hen onderdeel van de regio. Als je dan ook nog zorgt voor geschikte studentenhuisvesting maak je jezelf als regio helemaal aantrekkelijk. Voorwaarde is wel dat je hier structureel mee aan de slag gaat en dat je tijd neemt om het te laten werken, je bent er niet met één keer een projectje. Dat betekent ook dat je mensen moet vrijmaken om dit soort initiatieven aan te jagen en contacten met het onderwijs op te bouwen. En inderdaad, dat kost geld. Maar dat is wel een investering in de toekomst die één op één aansluit bij de ambities uit het Pact.”

Innovatiekracht
Volgens Ciska zorgt een permanente interactie met jongeren ook voor innovatiekracht. “Studenten zorgen voor nieuwe bedrijvigheid en dus ook weer voor nieuwe banen. Tegelijkertijd creëren we onze eigen talentpool, hoe mooi is dat?” De ervaringen met de TalentAcademy laten zien dat dit geen dagdromerij is: “We zien dat de studenten zich echt onderdeel voelen van Westfriesland. En we hebben inmiddels al relaties met bedrijven die eerder niet in beeld waren, ook buiten de zorg.”

Ciska benadrukt dat de Talent Academy een prima vehikel is om dit in gang te zetten. Betekent dit dat er naast een Hogeschool Inholland ook een Hogeschool Westfriesland moet komen? “Dat is helemaal niet nodig,” lacht Ciska. “Het gebouw is niet belangrijk, het gaat er om wat je doet, met wie en hoe. De regio en de stad zijn je locatie. Leren doe je niet in een lokaal, maar in interactie met anderen.”

Meer informatie over de Talent Academy: www.talentacademywestfriesland.nl

Foto: Guillaume Groen

07 apr 2021
TechniekPact: het begint bij persoonlijk contact
07 apr 2021

TechniekPact: het begint bij persoonlijk contact

Het is een bekend probleem. Te weinig leerlingen kiezen voor een technische opleiding. Het TechniekPact Westfriesland wil dat probleem aanpakken. Door te zorgen dat meer leerlingen de keuze voor een technische opleiding maken, de doorstroom naar het MBO verbetert, het techniekonderwijs op het MBO versterkt wordt en de aansluiting op het bedrijfsleven verbetert. We spreken Gerben Bakker, projectleider van het Techniekpact en André Molenaar, door het Tabor college aangesteld als bruggenbouwer naar het bedrijfsleven.

Er wordt vaak gesproken over een mismatch tussen onderwijs en bedrijfsleven. Hoe zit dat precies? Gerben Bakker legt uit: “De inhoud van het onderwijs en de behoefte die er vanuit het bedrijfsleven is, komen niet altijd overeen. Dat heeft voor een deel te maken met de snelheid van ontwikkelingen in de techniek. Er zit immers een aantal jaar tussen het moment dat kinderen het vak leren en ze uiteindelijk aan het werk gaan. Door het bedrijfsleven meer te betrekken bij het onderwijs kunnen we die uitdaging aanpakken.”

Gerben Bakker
Gerben Bakker

Leerlingen prikkelen
Maar hoe zorg je dat kinderen kiezen voor techniek? Snuffelstages spelen een belangrijke rol. “De stages helpen leerlingen om een goede keuze te maken, je wilt ze zo vroeg mogelijk in contact brengen met techniek. We willen leerlingen prikkelen, ze laten zien dat een keuze voor techniek een belangrijke basis is voor hun toekomst.” Ondanks dat ook het belang voor het bedrijfsleven duidelijk is, staan bedrijven soms toch wat sceptisch tegenover stages door vmbo leerlingen. André legt uit dat dat veel met de leeftijd van de leerlingen te maken heeft: “Vmbo leerlingen zijn natuurlijk nog jong, 14 of 15 jaar. Dat zijn nog geen kant en klare arbeidskrachten, dus ik begrijp ook wel dat het voor bedrijven best lastig is. Ik leg bedrijven dan uit dat ze het veel meer moeten zien als een investering, je wilt een zaadje planten. Ik laat ze zien dat ze daar belang bij hebben. Zij hebben straks goede mensen nodig. Dan is het toch geweldig als je nu al talenten kunt ontdekken. Door de kinderen te blijven volgen tijdens hun opleiding kun je zo’n talent al vroeg aan je bedrijf binden.”

Enthousiasmeren
André is speciaal aangesteld op het Tabor college om de verbinding met het bedrijfsleven te maken. Daarmee kiest het Tabor college voor een eigen aanpak naast het TechniekPact. Zo’n speciale contactpersoon is volgens André heel waardevol: “Het persoonlijk contact met bedrijven is enorm belangrijk. Ik probeer ze te enthousiasmeren om samen te werken met het onderwijs. We organiseren regelmatig activiteiten waarmee we de contacten en samenwerking tussen scholen en het technisch bedrijven bevorderen. Denk hierbij aan masterclasses, excursies en een ondernemersontbijt. Zo krijgen de bedrijven ook meer beeld bij de opleidingsrichtingen en kansen die er liggen. Daarnaast bezoek ik veel bedrijven persoonlijk. Het is fijn dat ik veel aandacht kan besteden aan de bedrijven, bijvoorbeeld ook door snel te reageren op vragen of als er problemen ontstaan tijdens een stage. Een docent staat voor de klas, die heeft daar veel minder tijd voor.”

André heeft ook aandacht voor een goede voorbereiding van de leerlingen. Zo heeft hij een soort sollicitatietraining ontwikkeld. In die training leren kinderen hoe ze zich voorbereiden op een stage en hoe ze zich moeten gedragen als ze bij een bedrijf rondlopen. “Op tijd komen, afzeggen als je naar de tandarts moet, het lijken simpele dingen maar dat is helaas niet voor iedereen zo,” legt André uit.

Andre Molenaar
Andre Molenaar

Focus op betere samenwerking
Het TechniekPact is onderdeel van het landelijk programma Sterk Techniek Onderwijs en dat mede gefinancierd wordt door de zeven Westfriese gemeenten. Het is daarmee een van de projecten uit het Pact van Westfriesland 7.1. Gerben vertelt dat het TechniekPact meer is dan alleen subsidie. “Het mooie is dat het programma juist de focus legt op betere samenwerking tussen alle partijen. Tussen de scholen, het bedrijfsleven, maar ook met maatschappelijke organisaties zoals WerkSaam. Docenten van verschillende scholen overleggen met elkaar en bezoeken elkaars technieklokaal. En soms lopen docenten ook weer mee bij bedrijven om kennis te maken met de nieuwste ontwikkelingen. Zo leren we van elkaar. Natuurlijk is samenwerking niet altijd gemakkelijk. Het is nieuw en wat nieuw is, is soms lastig. Maar iedereen is doordrongen van de noodzaak tot samenwerking.”

Gerben ziet dat Westfriesland goed bezig is. “Als ik het vergelijk met andere regio’s, dan merk ik dat wij er heel goed in slagen om het TechniekPact handen en voeten te geven. Een mooi voorbeeld is de samenwerking tussen d'Ampte en de LVS autogroep bij het profiel mobiliteit en transport; leerlingen van dit profiel volgen keuzevakken bij LVS waarbij de vorderingen digitaal worden bijgehouden. Ook gaan wij een proef starten onder de naam Één team in de regio. Hierbij willen we mensen uit het bedrijfsleven als onderwijsprofessional aan de scholen verbinden. Uiteindelijk doel is dat wij zo een kring van betrokken samenwerkingsbedrijven creëren rond de technische profielen en keuzevakken van Martinuscollege, d'Ampte, SG Newton en Clusius College waarin kennis en kunde wordt gedeeld.”

Meer weten over het TechniekPact? Neem dan contact op met projectleider Gerben Bakker, Projectleider TechniekPact West-Friesland, gh.bakker@techniekpactwf.nl, tel 06-14241767. Of wilt u met uw bedrijf graag een bijdrage leveren, bijvoorbeeld door het aanbieden van stages, bedrijfsbezoeken of gastlessen? Neem dan contact op met André Molenaar, a.molenaar@tabor.nl, 0229-284151