Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws
luisteren printen

14 dec 2021
Hans-Peter Baars nieuwe voorzitter Westfriese Bedrijvengroep
14 dec 2021

Hans-Peter Baars nieuwe voorzitter Westfriese Bedrijvengroep

Nieuwe voorzitter bij Westfriese Bedrijvengroep

Hans-Peter Baars, voormalig eigenaar van Ventis scheepstimmerwerk uit Enkhuizen en in 2019 MKB-ondernemer van het jaar in Noord-Holland, volgt Hans Huibers op als voorzitter van de Westfriese Bedrijvengroep (WBG). 

Hans-Peter geeft aan veel energie en zin te hebben in deze voorzittersrol. “In mijn tijd als voorzitter van Enkhuizen Onderneemt zat ik al in het Algemeen Bestuur van de WBG en heb mede aan de basis gestaan van het huidige succesvolle model. Toen ik werd benaderd voor deze functie twijfelde ik in eerste instantie, Hans opvolgen? Maar ik ben een aanjager en een verbinder en vind het leuk om in het publiek-private krachtenveld samen met anderen mijn bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Westfriesland.”

Veel bereikt
Scheidend voorzitter Hans Huibers kijkt met tevredenheid terug wat er is neergezet. “Ik ben trots op wat wij met team WBG hebben bereikt en blij dat er snel een opvolger is gevonden. Met de nieuwe voorzitter komt de WBG in een volgende fase. Hans-Peter heeft echte ondernemerservaring. Ik geef daarom met veel vertrouwen de voorzittershamer door.” Huibers blijft in Nibbixwoud wonen. “Ik blijf de regionale ontwikkelingen dus op de voet volgen. Daarnaast zal ik natuurlijk daar waar mogelijk een ambassadeur voor Westfriesland blijven!”

 

 

10 dec 2021
Topoverleg Noord-Holland Noord met minister Ollongren
10 dec 2021

Topoverleg Noord-Holland Noord met minister Ollongren

Minister Ollongren wil graag samenwerken met Noord-Holland Noord om aan de grote woningbouwbehoefte in de regio het hoofd te bieden. Dat gaf zij aan tijdens het digitale overleg dat zij donderdag 2 december had met bestuurders uit regio Westfriesland, de regio's Alkmaar en De Kop van Noord-Holland en de provincie. Gedeputeerde Loggen van de provincie Noord-Holland vertelde de minister dat hij graag meters wil maken om de woningbouw in Noord-Holland Noord te versnellen.

Wethouder Dijkman van de gemeente Alkmaar schetste de krachtige uitgangspositie van Noord-Holland Noord: het is fijn wonen en werken op korte afstand van de Metropoolregio Amsterdam en Schiphol. Noord-Holland Noord heeft de ambitie om het 15e Versnellingsgebied van Nederland te worden.  De regio is de laatste jaren zeer populair bij de woonconsument. De kansen die Noord-Holland Noord biedt op het gebied van wonen en bereikbaarheid, hebben de drie regio’s in 2020 samen opgeschreven in de regionale Woondeal. Die hebben zij aangeboden aan de Tweede Kamer. Ook de provincie heeft de Woondeal getekend.

Noord-Holland Noord wil graag bijdragen aan de aanpak van de grote woningbouwopgave en inzetten op goed bereikbaar wonen.  De regio wil bestaande infrastructuur benutten, waardoor de investering beperkt blijft.

Samenwerkingsagenda
Het ministerie van BZK, de provincie en de 17 gemeenten in Noord - Holland Noord brengen de komende maanden met vereende krachten de complexe opgaven voor wonen en bereikbaarheid voor de hele regio in beeld. Het plan is om nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 een concept-samenwerkingsagenda gereed te hebben.

 

Hoorn van boven

02 dec 2021
WBG en zeven Westfriese gemeenten slaan handen ineen om woningdruk in de regio te verlichten
02 dec 2021

WBG en zeven Westfriese gemeenten slaan handen ineen om woningdruk in de regio te verlichten

Op 2 december heeft de regio Westfriesland samen met de WBG de opdracht voor een locatieonderzoek voor de huisvesting van flexibele (buitenlandse) arbeidskrachten vastgesteld. Door te zoeken naar huisvestingslocaties voor in totaal 3.000 logiesplekken komen naar verwachting 500 woningen in de regio Westfriesland weer beschikbaar op de reguliere woningmarkt.

De groeiende economie in Westfriesland vraagt om extra arbeidskrachten, die niet allemaal in de regio te vinden zijn. Om deze reden trekken ondernemers steeds vaker flexibele buitenlandse arbeidskrachten aan van buiten de regio. Zij komen naar de regio voor een kort verblijf: ze werken een aantal maanden (short- en midstay) en gaan daarna weer huiswaarts. Het huisvesten van deze werknemers is een complexe, economische en maatschappelijke opgave. De regio Westfriesland en de Westfriese Bedrijvengroep werken vanuit gezamenlijke belangen samen aan de huisvesting van deze flexibele buitenlandse arbeidskrachten.

Locatieonderzoek
Op 2 december heeft de regio Westfriesland de opdracht voor een locatieonderzoek voor huisvesting vastgesteld. Bij de voorbereiding en uitvoering van het locatieonderzoek wordt nauw samengewerkt met de provincie Noord-Holland en de Westfriese Bedrijvengroep. Het voorstel tot een locatieonderzoek – naar voorbeeld van de regio Noordkop - is mede op initiatief van de Westfriese Bedrijvengroep opgesteld en bevat elementen van het plan Groenwijk.

In het locatieonderzoek staat centraal dat de gemeenten, provincie en de Westfriese Bedrijvengroep het aanbod in huisvesting willen stimuleren en de ruimtelijke kaders hiervoor willen scheppen. Met het locatieonderzoek bieden we inwoners van de regio en de markt duidelijkheid over hoe en waar wij willen komen tot 3.000 bedden in 2025. Voor het onderzoek wordt een offerte uitgevraagd bij een extern gespecialiseerd onderzoeksbureau. In februari 2022 beslist de regio Westfriesland over de offerte en daarmee de uitvoering van het onderzoek.

Prioriteit Pact van Westfriesland
Het georganiseerde bedrijfsleven: de Westfriese Bedrijvengroep en de bestuurlijke regio Westfriesland zien het realiseren van passende huisvesting voor de flexibele (buitenlandse) arbeidskrachten als een van de prioriteiten binnen de samenwerking en het Pact van Westfriesland. Een belangrijk doel naast het realiseren van adequate huisvesting voor deze doelgroep - is ruimte creëren op de krappe woningmarkt. Door te zoeken naar en het vinden van huisvestingslocaties voor in totaal 3.000 logiesplekken komen naar verwachting 500 woningen in de regio Westfriesland weer beschikbaar op de reguliere woningmarkt voor inwoners van de zeven gemeenten.

01 dec 2021
Sharon Smit aan de slag als nieuwe regiocoördinator regio Westfriesland
01 dec 2021

Sharon Smit aan de slag als nieuwe regiocoördinator regio Westfriesland

Sharon SmitSharon Smit gaat aan de slag voor de regio Westfriesland. Zij volgt daarmee tot en met juni 2022 Matthijs van der Horst op. Als regiocoördinator werkt Sharon aan het verbinden van de initiatieven in de regio. En gaat ze de resultaten van het Pact van Westfriesland meer laten zien. Sharon stelt zich voor.

Mijn naam is Sharon Smit. Ik ben 51 jaar en woon met mijn man en kinderen in Alkmaar. Ik heb Management en Organisatie gestudeerd. Samenwerking tussen organisaties is een rode draad in mijn leven. Zo heb ik samenwerkingen opgezet tussen ondernemers, onderwijs en overheid op het gebied van toeristische promotie. Op het gebied van arbeidsmarkt heb ik hetzelfde gedaan als directeur van het RPA Noord-Holland Noord.’

Wat wil je in deze opdracht bereiken?
‘De meerwaarde van de samenwerking in het Pact van Westfriesland moet zichtbaar worden. Onze gezamenlijke inspanningen en de effectiviteit daarvan moeten we laten zien. Aan de betrokken partijen, aan onze eigen organisaties en aan de inwoners van Westfriesland. Ik vind het belangrijk dat we de kansen benutten om de regio verder te brengen. Bijvoorbeeld met landelijke en Europese subsidies.’

Wat betekent samenwerking voor jou?
‘Samenwerken = samen doen = mensenwerk. Het gaat altijd om de menselijke verhoudingen en inspanningen die het succes van de samenwerking bepalen. Dat betekent vooral investeren in relaties en bouwen aan vertrouwen.’

Hoe belangrijk is regionale samenwerking?
‘We hebben te maken met maatschappelijke vraagstukken die we lokaal niet kunnen oplossen. Als je op regionaal niveau krachten bundelt, bereik je meer. Het kost tijd en energie, maar het levert veel meer op.’

Wat wens je voor de regio?
‘De regio Westfriesland heeft veel potentie om tot de top 10 van de meest aantrekkelijke regio’s van Nederland te behoren. Ik wens de regio toe dat de ambities van het Pact van Westfriesland ook echt tot stand komen. Met de mooie historie, een gunstig woon- en vestigingsklimaat, de samenwerkingsbereidheid en doenersmentaliteit hebben we goud in handen.’

Contact
Werk jij in regionaal verband? Of werk je aan projecten van het Pact van Westfriesland? En zoek je contact met Sharon? Sharon is te bereiken via sh.smit@hoorn.nl of 06 511 77 230.

11 nov 2021
Praktisch aan de slag met klimaatadaptatie
11 nov 2021

Praktisch aan de slag met klimaatadaptatie

Na een ambitie en een strategie is er ook een uitvoeringsagenda. Regio Westfriesland heeft de laatste stap gezet in het ontwikkelen van een aanpak voor klimaatadaptatie. “We weten steeds beter wat er moet gebeuren om onze regio zo in te richten dat we beschermd zijn tegen de effecten van klimaatverandering.”

De Westfriese uitvoeringsagenda klimaatadaptatie is door elke Westfriese gemeente bestuurlijk vastgesteld. Daarmee komt een proces ten einde dat begon in 2017 en de vraag centraal stelde: hoe gaan we om met natuurextremen die ontstaan door een veranderend klimaat? Denk aan wateroverlast, droogte, hittestress en bodemdaling.

Stip op de horizon
De zeven Westfriese gemeente bogen zich samen over deze vraag. Zij brachten kwetsbaarheden in kaart via de ‘klimaatstresstest’, stelden met maatschappelijke partijen de ernst van bepaalde risico’s vast en zochten naar oplossingsrichtingen. “Het mooie in Westfriesland is dat vanaf het begin de overtuiging is geweest dat je als gemeenten samen verder komt dan alleen”, zegt Martijn Steenstra van ingenieursadviesbureau Sweco dat dit traject begeleidde.

Het leidde tot een stip op de horizon – daar willen we naartoe met een klimaatbestendige inrichting – en een weg om er te komen. Dat alle gemeenten begin maart voor dezelfde strategie kozen, was een mijlpaal. Nu ligt er dus een uitvoeringsagenda. “Die bestaat uit acties die we op Westfries niveau willen uitvoeren en maatregelen die gemeenten zelf nemen”, legt Koos Brouwer (coördinator ruimtelijke adaptatie in Westfriesland) uit.

Meekoppelen
Martijn Steenstra vervolgt: “Bij de regionale agenda moet je denken aan allerlei onderzoeken. Zoals: hoe kun je (extra) waterbergingsmogelijkheden combineren met nieuwe waterrecreatie? Of: hoe voorkom je het rotten van houten funderingspalen als het grondwaterpeil daalt en het beschermende laagje van het water wegvalt? Daar willen we samen meer inzicht in krijgen, voordat we er iets aan gaan doen.”

Daarnaast zullen gemeenten afzonderlijk klimaatadaptatie moeten ‘meekoppelen’ in de herinrichting van hun wijken en in nieuwbouwprojecten. Koos Brouwer: “Daar ligt de grootste winst. Je gaat op zoek naar slimme verbindingen voor een integrale gebiedsaanpak. Dat leggen we voor meerdere jaren vast in een kansenkaart.”

Gedetailleerd
De uitvoeringsagenda is behoorlijk gedetailleerd. Het beschrijft de klimaatadaptieve acties in de periode 2021-2025. Daarna vindt een herijking plaats op basis van de klimaatsituatie en -scenario’s van dat moment. Zo blijft het beleid actueel en relevant. “Voorlopig weten we als regio Westfriesland wat ons te doen staat de komende jaren”, zegt Koos Brouwer tot besluit.

Wateroverlast in de toekomst voorkomen
Wateroverlast: deze situatie in de toekomst voorkomen