Overslaan en naar de inhoud gaan

icon
Duurzaamheid
luisteren printen

Energietransitie: Energiebesparing

Energietransitie: Energiebesparing

Westfriesland wil in 2040 net zoveel duurzame energie opwekken als verbruiken. Dat redden we niet alleen door meer schone energiebronnen in te zetten, zeker niet als we massaal het aardgas inruilen voor stroom of elektrisch gaan rijden. We zullen daarom ook met elkaar energie moeten besparen. Dan pas ontstaat het duurzame evenwicht dat we zoeken. Zo eerlijk moeten we zijn.

Wonen en besparen

Veel energiebesparingsmaatregelen zijn verbonden aan de verduurzaming van onze woning. Een betere isolatie bijvoorbeeld zorgt ervoor dat we minder energie kwijt zijn aan verwarming. Ook ledlampen hebben een gunstig effect op de energierekening, net als waterbesparende douchekoppen en een besparingsknop op het toilet. Maar ook in ons gedrag kunnen we nog slagen maken. Wie houdt in de gaten dat apparaten niet dag en nacht op stand-by staan? Wie doet als het kouder wordt een trui aan in plaats van de verwarming een graadje hoger te draaien? Wie doet consequent de deksel op pannen, zodat er bij het koken niet meer warmte verloren gaat dan strikt nodig is? Het zijn kleine individuele handelingen die samen een groot verschil maken in onze energieconsumptie.

Het goede voorbeeld geven

In regio Westfriesland zullen we via verschillende informatiekanalen en campagnes mensen helpen om bewust met energie om te gaan. Met gerichte tips en adviezen, inspirerende voorbeeldverhalen en aantrekkelijke acties. Een betere wereld begint bij onszelf. Dat geldt zeker voor energiebesparing.

Energietransitie: Aardgasvrij

Energietransitie: Aardgasvrij

Koken op inductieDe aardgaskraan in Nederland gaat dicht! Daarmee zorgen we voor een verdere vermindering van de CO2-uitstoot. We moeten iets anders verzinnen voor het stoken, koken en douchen in onze woning. Gelukkig hebben we nog even de tijd. Regio Westfriesland heeft uitgesproken in 2040 aardgasvrij te willen zijn. Momenteel zijn in alle gemeentes ‘transitievisies warmte’ in ontwikkeling, waarin stap voor stap per wijk of buurt wordt aangeven hoe we van het aardgas af gaan.

 

Voorbereiden op wat komen gaat

Deze plannen moeten in 2021 klaar zijn. Maar dit centraal aangestuurde proces betekent niet dat bewoners niets kunnen of moeten doen. Het is altijd verstandig om je voor te bereiden op wat komen gaat en zelf alvast duurzame maatregelen in de woning door te voeren. Dat is goed voor het milieu én je energierekening.

 

Wij doen wat

Campagne Wij doen watDe campagne Wij doen wat - opgezet voor de gemeenten in Noord-Holland Noord - kan mensen hierbij helpen. Het bevat een verwijzing naar het Duurzaam Bouwloket  waar je terecht kunt voor onafhankelijk advies over duurzaam (ver)bouwen, stoken en wonen. Gasloos worden is ook de inzet bij de gestructureerde aanpak van de verduurzaming van bedrijventerreinen.

Energietransitie: Duurzame energie

Energietransitie: Duurzame energie

 

Schone en duurzame energie is al lang geen ver-van-mijn-bed-show meer. Kijk alleen al hoe zonnepanelen en windmolens een normaal onderdeel van onze leefomgeving zijn geworden. In het nationale Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over het (ingrijpend) terugdringen van de CO2-uitstoot die gepaard gaat met het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie, steen/bruinkool en aardgas.

 

Regionale Energiestrategie

Regio Westfriesland grijpt dit aan om de grote sprong voorwaarts te maken. Wij willen in 2040 ‘energieneutraal’ zijn. Dat wil zeggen dat we net zoveel duurzame energie opwekken als verbruiken. Dat raakt aan veel aspecten van ons dagelijks leven en gedrag. We moeten met elkaar energie besparen en onze woningen en de manier waarop we ons verplaatsen verduurzamen. Stap voor stap zullen we hierin steeds verder komen.

 

Westfriesland maakt ook deel uit van de Regionale Energiestrategie (RES), waarin in heel Nederland de mogelijkheden worden verkend om grootschalig zonne- en windenergie op te wekken. In onze regio is de inpassing van (meer) windturbines en zonneweides een gevoelig onderwerp. We zijn zuinig op ons landschap. Dat moet dus zeer zorgvuldig gebeuren, in overleg met bewoners, natuurorganisaties en andere belanghebbenden. Daarnaast houden we de ontwikkeling van andere - innovatieve - duurzame energiebronnen in de gaten.

 

Duurzame bedrijventerreinen

Ook bedrijventerreinen willen de overgang naar schone energie maken. In een meerjarenprogramma onder regie van Duurzaam Ondernemend Westfriesland (DOWF) is vastgelegd dat per bedrijventerrein de kansrijke energiemaatregelen in kaart worden gebracht, hoe en wanneer deze uitgevoerd worden en welke hulp van andere partijen (gemeente, omgevingsdienst, banken) daarbij verwacht mag worden. Ook hier geldt: samen staan we sterk. Dat maakt veel (duurzame) energie los!

 

Meer weten?

Bekijk de website van energieregio Noord-Holland Noord over de Regionale Energiestrategie.

Het Duurzaam Bouwloket helpt inwoners hun woning te verduurzamen en geeft informatie over gemeentelijke subsidieregelingen voor verduurzaming.

 

Bas Koeten Racing BV te Westwoud

Foto: Bas Koeten Racing BV te Westwoud

Circulair Westfriesland

Circulair Westfriesland

De grondstoffen op onze aarde zijn niet onuitputtelijk. Daarom denken we steeds meer na hoe we producten kunnen inzetten voor een ander doel (hergebruiken) of kunnen omvormen tot een ander product (recyclen). Dat noemen we de ‘circulaire economie’. Oftewel, hoe creëer je bij het gebruik van materialen een waardevolle kringloop, die op de lange duur voor zo min mogelijk afval zorgt?

 

Andere manier van denken en doen

In heel Westfriesland zie je al mooie individuele staaltjes van circulair handelen, maar nu is dit thema ook op regioniveau omarmd. In 2019 werd door Duurzaam Ondernemend Westfriesland (DOWF)*, in samenwerking met Vitasys Automatisering en de provincie Noord-Holland, ‘de Westfriese week van de Circulaire economie’ georganiseerd. Ondernemers en ambtenaren kwamen in die week samen om te praten over wat circulair ondernemen precies inhoudt. Daarbij werd duidelijk dat het om een totaal andere manier van denken en doen vraagt.

 

Masterclass

Dit initiatief is opgevolgd door een Masterclass Circulaire Economie, waarbij de kring van regionale ambtenaren en ondernemers verder werd uitgebreid en met een aantal van hen in een werksessie concreet gezocht werd naar kansen en mogelijkheden. Uiteindelijk moet deze aanpak leiden tot een regionaal actieprogramma. Maar misschien meer nog dan dat moet het mensen ervan gaan overtuigen dat elk product nog een andere waarde kan hebben dan dat je je nu realiseert. Het is leuk en zinvol om die ‘meer-waarde’ met elkaar te ontdekken.

Pipelife Nederland BV

Mark van Loon met een circulaire buis. Foto: Pipelife Nederland BV

* DOWF is een samenwerkingsverband van de zeven Westfriese gemeenten, de Westfriese Bedrijvengroep, Rabobank en het Ontwikkelingsbedrijf en de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

logo's Westfriesland, WBG, Rabobank, Ontwikkelingsbedrijf NHN, Omgevingsdienst NHN

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie

Hitte en langdurige droogte, overvloedige regenval en overstromingen. Nu al merken we dat het klimaat grilliger wordt en welke gevolgen dat kan hebben voor onze leefomgeving. Door de opwarming van de aarde zullen de klimaatextremen alleen maar groter worden, en daardoor ook onze kwetsbaarheid.

Deltaplan
De manier waarop we ons hiertegen beschermen heet met een moeilijk woord ‘klimaatadaptatie’. Nationaal is afgesproken dat ons land in 2050 ‘klimaatbestendig en waterrobuust’ moet zijn. Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie beschrijft welke stappen gemeenten en waterschappen samen met andere partijen kunnen zetten om zich voor te bereiden op de toekomst.

Regio Westfriesland heeft samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de uitdaging opgepakt. Dat heeft in eerste instantie geleid tot het ‘Plan van Aanpak Ruimtelijke Adaptatie Westfriesland’. Belangrijk onderdeel van dit plan is het uitvoeren van een klimaatstresstest. Daarin worden onder meer voor het waterschap en elke individuele gemeente de kwetsbaarheden in kaart gebracht en gewogen op risico en impact.

Klik hier voor de totale rapportage van de stresstest (Sway rapportage)

Klimaatateliers
De stresstest is de basis om tot een strategie te komen om de regio klimaatbestendig te maken. In dit hele proces worden (tussen)resultaten besproken en aangescherpt met belanghebbenden in klimaatateliers. Uiteindelijk moet het eind 2020 uitmonden in een beleidsaanpak en een concrete uitvoeringsagenda.

Meer informatie

www.veiligschoonvoldoende.nl - Een communicatiecampagne van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.