Overslaan en naar de inhoud gaan

Gemeenteraden
luisteren printen

De raden aan zet


Niet alleen de colleges en de ambtelijke organisaties werken samen, maar ook de leden van de zeven gemeenteraden. De raadsleden komen minimaal 5 keer per jaar bijeen om informatie met elkaar te delen. Het gaat om onderwerpen die regionaal spelen, zoals de structuurvisie en de woonvisie. Tijdens deze bijeenkomsten worden de raadsleden bijgepraat over de samenwerking in de regio. Gemeenschappelijke regelingen komen eenmaal per jaar vertellen wat ze het jaar daarvoor hebben bereikt en wat ze komend jaar willen gaan doen. Raadsleden delen er moties en amendementen met elkaar. En tijdens regionale bijeenkomsten wordt eveneens het gevoel van de raadsleden bij verschillende samenwerkingsdossiers opgehaald. Dit gebeurt vaak via presentaties. Dit alles met de gedachte om de raden tijdig, juist en volledig te informeren. Want alleen dan kunnen de raden lokaal goede besluiten nemen over belangrijke regionale onderwerpen. In de notitie ‘De Raden aan Zet’ staat dit beschreven.

Beeldvorming en oriëntatie staat centraal bij deze bijeenkomsten. Meningsvorming en besluitvorming vindt op lokaal niveau plaats. De regionale raadsledenbijeenkomsten worden voorbereid door de Westfriese Samenwerkingsdriehoek. Aan dit overleg nemen deel: twee burgemeesters, twee gemeentesecretarissen, twee griffiers, de voorzitters en de secretarissen van de regionale portefeuillehoudersoverleggen.

Samenstelling van de verschillende gemeenteraden