Overslaan en naar de inhoud gaan

Gemeenschappelijke regelingen
luisteren printen

Gemeenschappelijke regelingen

Voor het raadplegen van de Gemeenschappelijke regelingen zelf verwijzen wij u naar www.overheid.nl. Op deze website staan de actuele versies. 
 

Archeologie Westfriesland

Archeologie Westfriesland beheert de Archeologische Waardenkaarten en Archeologische Beleidskaarten van de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec. Aan een update van diverse kaarten wordt op dit moment hard gewerkt. Tevens heeft Archeologie Westfriesland het doel om een onderzoeksagenda voor de deelnemende gemeenten op te stellen. Het streven is om de kwaliteit van het archeologisch beleid en de implementatie van archeologie in ruimtelijke ordeningsvraagstukken te verbeteren. Archeologie Westfriesland heeft tot doel het ondersteunen en adviseren van de aangesloten gemeenten op het gebied van archeologie in de ruimste zin. De medewerkers brengen hun archeologische deskundigheid in bij bestemmingsplannen, bouwplannen, ontwikkelingsplannen, herinrichtingsplannen en andere plannen voor bodemingrepen. 

Meer informatie leest u op de website van Archeologie Westfriesland

Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland

Deze regeling heeft als taak het vaststellen en (doen) uitvoeren van het beleid ten aanzien van huishoudelijke en andere afvalstoffen. HVC Inzameling is belast met de uitvoering van de taak.

Meer informatie leest u op de website van het CAW.

DeSom

Het Shared Service Center DeSom is de ICT-leverancier voor de Westfriese gemeenten en WerkSaam Westfriesland. Hoorn doet niet aan deze regeling mee.

Meer informatie leest u op de website van DeSom.

GGD Hollands Noorden

GGD Hollands Noorden is de gezondheidsdienst in Noord-Holland Noord. Voor de gemeenten bewaken, beschermen en bevorderen zij de gezondheid en veiligheid van alle inwoners in dit gebied. Dit doen ze door gezondheidsrisico's en onveiligheid te signaleren en de inzichten hierover actief te verspreiden. Ze beschermen tegen natuurlijke of opzettelijke bedreigingen van de volksgezondheid met preventie, bestrijding en voorlichting. Ze bevorderen individueel en collectief gezond gedrag en preventief beleid van gemeenten en andere spelers in de gezondheidszorg.

Meer informatie leest u op de website van GGD Hollands Noorden.

Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland

Met deze regeling heeft Hoorn de taak op zich genomen om periodiek bestuurlijk overleg op een aantal werkterreinen in de vorm van portefeuillehoudersoverleggen te organiseren, te faciliteren en te coördineren. Daarnaast voert Hoorn een aantal daarvan afgeleide taken uit.

Recreatieschap Westfriesland

Het Recreatieschap ontwikkelt recreatiemogelijkheden dicht bij huis voor de Westfriese gemeenten en hun inwoners, zorgt voor een toeristisch-recreatief aantrekkelijke regio voor dagjesmensen en verblijfsrecreanten en brengt de recreatiemogelijkheden bij een breed publiek onder de aandacht. Het Recreatieschap beheert en onderhoudt recreatiegebieden en stimuleert de ontwikkeling van fiets-, vaar- en wandelnetwerken en andere recreatieve voorzieningen.

Meer informatie leest u op de website van Recreatieschap Westfriesland

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (voorheen RUD NHN)

De OD NHN richt zich op het professioneel, efficiënt en kwalitatief goed uitvoeren van de haar opgedragen (milieu)taken, de vergunningverlening, handhaving en toezicht. Alle gemeenten in Noord-Holland Noord en de provincie Noord-Holland nemen hieraan deel.

Meer informatie leest u op de website van de OD NHN.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

De Veiligheidsregio staat voor het verkleinen van risico’s en het beperken van leed en (gezondheids)schade bij incidenten. Dit doen ze door het bieden van adequate hulp en intensief samen te werken met andere partijen die betrokken zijn bij veiligheid en hulpverlening. Daarbij stimuleren ze burgers en bedrijven tot zelfredzaamheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

Meer informatie leest u op de webiste van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

WerkSaam Westfriesland

WerkSaam Westfriesland is de arbeidsbemiddelaar van Westfriesland. WerkSaam is een samenvoeging van de zeven Westfriese gemeenten (Sociale Zaken) en leer-werkbedrijf Op/maat en voert per 1 januari 2015 de Participatiewet uit. Zij begeleiden en bemiddelen werkzoekenden naar werk. Regulier waar het kan en beschut waar het moet. Inwoners die echt niet aan het werk kunnen, worden (tijdelijk) voorzien in levensonderhoud met een uitkering.

Meer informatie leest u op de website van Werksaam Westfriesland.

Westfries Archief

Het Westfries Archief is het historische informatiecentrum voor Westfriesland. De collectie omvat archieven, beeld- en geluidsmateriaal en een grote bibliotheek.

Meer informatie leest u op de website van het Westfries Archief.