Overslaan en naar de inhoud gaan

Bestuurlijke overleggen
luisteren printen

Bestuurlijke overleggen


Algemeen Bestuurlijke Zaken

Tijdens de vergaderingen van het portefeuillehoudersoverleg Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ) overleggen de zeven burgemeesters over hoe er in de regio wordt samengewerkt. Het Pact van Westfriesland is een initiatief van de burgemeesters en staat iedere vergadering op de agenda. Verder komen de financiën aan bod, de lobby namens de regio in Haarlem, Den Haag en Brussel en integrale veiligheid. De burgemeester van Hoorn is voorzitter van het overleg. Hoorn levert ook de ambtelijk secretaris. Het ABZ komt vijf keer per jaar bij elkaar op wisselende locaties in de regio. In dit overleg worden geen besluiten genomen.

Twee burgemeesters zitten namens ABZ in de Westfriese Samenwerkingsdriehoek. Dit overleg geeft de regionale raadsledenbijeenkomsten vorm.

Adviescommissie Gemeentesecretarissen

De gemeentesecretarissen van de zeven Westfriese gemeenten komen tien keer per jaar bij elkaar. De Adviescommissie adviseert het ABZ over vormen en kansen van samenwerking in de regio. Daarnaast wordt de samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering in dit overleg vormgegeven. Zo is de adviescommissie opdrachtgever van de regiowerkgroep financiën, verschillende kwaliteitskringen en het Platform Informatie Management. Elke gemeentesecretaris heeft in dit overleg zijn eigen aandachtsgebied, zoals: VVRE, Madivosa, Veiligheidsregio en communicatie. De Adviescommissie vergadert op wisselende locaties in de regio.

Vier keer per jaar komen de gemeentesecretarissen van alle gemeenten in Noord-Holland Noord en de directeuren van de Veiligheidsregio, GGD, RUD en het Ontwikkelingsbedrijf NHN bij elkaar. Zij bespreken dan de actualiteiten in de regio of een inhoudelijk thema.

Verkeer & Vervoer, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Economie (VVRE)

De portefeuillehouders verkeer en vervoer, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en economie werken intensief samen. Daarmee willen ze zo effectief en efficiënt mogelijk de doelen bereiken zoals onder meer in het Pact van Westfriesland zijn weergegeven. De laatste jaren buigen zij zich nadrukkelijk ook over samenwerking op het gebied van duurzaamheid. Maandelijks komen alle betrokken wethouders bij elkaar.

Met als leidraad het Pact van Westfriesland stellen ze jaarlijks de concrete doelen en acties vast in een jaarplan. Ze hebben de taken verdeeld en afgesproken wie op welk beleidsterrein het initiatief neemt bij het voorbereiden en uitvoeren van beleid en activiteiten. VVRE neemt geen besluiten. De afzonderlijke colleges behandelen vooraf de voorstellen die het VVRE bespreekt.

Drie wethouders uit het VVRE vertegenwoordigen de regio in het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg Noord-Holland-Noord.

Overzicht dossierhouders VVRE
 

Maatschappelijke Dienstverlening, Volksgezondheid en Sociale Zaken (MADIVOSA)

De regionale samenwerking op het gebied van het sociaal domein heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. Regionale samenwerking is cruciaal om de wettelijke taken op het gebied van de zorg goed uit te kunnen voeren. Ook op het gebied van kunst en cultuur, bibliotheken en regionale media vindt afstemming en samenwerking plaats. Jaarlijks stelt het Madivosa een regionale agenda vast. De wethouders hebben de taken verdeeld en afgesproken wie op welk beleidsterrein het initiatief neemt bij het voorbereiden en uitvoeren van beleid en activiteiten. Maandelijks komen ze bij elkaar in het Madivosa.

Ook het Madivosa-overleg neemt geen besluiten. De afzonderlijke colleges behandelen vooraf de voorstellen die het Madivosa bespreekt.

Overzicht dossierhouders Madivosa

Sommige onderwerpen overlappen, daarvoor is er regelmatig een gezamenlijk overleg Madivosa en VVRE.

Vergaderschema Madivosa/VVRE 2020