Bestuurlijke overleggen

De bestuurders van Regio Westfriesland overleggen op regelmatige basis met elkaar. Het doel van de bestuurlijke overleggen is om samenwerking te bevorderen, informatie uit te wisselen, beleid te coördineren en te streven naar gemeenschappelijke doelstellingen en oplossingen die gunstig zijn voor alle 7 Westfriese gemeenten. Deze overleggen helpen ook bij het verminderen van dubbel werk en het optimaliseren van middelen, wat leidt tot efficiënter en effectiever lokaal bestuur op regionaal niveau.

Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ)

 • Het ABZ komt vijf keer per jaar bij elkaar op wisselende locaties in de regio. De zeven burgemeesters overleggen over hoe er in de regio wordt samengewerkt. De burgemeester van Hoorn is voorzitter van het overleg. Hoorn levert ook de ambtelijk secretaris.
 • Twee burgemeesters zitten namens ABZ in de Westfriese Samenwerkingsdriehoek. Dit overleg geeft de regionale raadsledenbijeenkomsten vorm. Aan bod komen o.a. de financiën, de lobby namens de regio in Haarlem, Den Haag en Brussel en de integrale veiligheid. In dit overleg worden geen besluiten genomen.

Adviescommissie gemeentesecretarissen

 • Adviseert het ABZ over vormen en kansen van samenwerking in de regio. Daarnaast geven ze de samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering vorm. Zo is de adviescommissie opdrachtgever van de regiowerkgroep financiën, verschillende kwaliteitskringen en het Platform Informatie Management.
 • De gemeentesecretarissen van de zeven Westfriese gemeenten komen tien keer per jaar bij elkaar. Elke gemeentesecretaris heeft in dit overleg zijn eigen aandachtsgebied, zoals: VVRE, Madivosa, Veiligheidsregio en communicatie.
 • De Adviescommissie vergadert op wisselende locaties in de regio.
 • Vier keer per jaar komen de gemeentesecretarissen van alle gemeenten in Noord-Holland Noord en de directeuren van de Veiligheidsregio, GGD, RUD en het Ontwikkelingsbedrijf NHN bij elkaar. Zij bespreken dan de actualiteiten in de regio of een inhoudelijk thema.

Verkeer & Vervoer, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Economie (VVRE)

 • De portefeuillehouders verkeer en vervoer, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en economie werken intensief samen. Daarmee willen ze zo effectief en efficiënt mogelijk de doelen bereiken zoals onder meer in het Pact van Westfriesland zijn weergegeven.
 • Maandelijks komen alle betrokken wethouders bij elkaar
 • Jaarlijks leggen ze de concrete doelen en acties vast in een jaarplan (leidraad het Pact van Westfriesland).
 • Taakverdeling over wie op welk beleidsterrein het initiatief neemt bij het voorbereiden en uitvoeren van beleid en activiteiten. VVRE neemt geen besluiten. De afzonderlijke colleges behandelen vooraf de voorstellen die de VVRE bespreekt.
 • Diverse wethouders uit de VVRE vertegenwoordigen de regio in het Integraal Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (I-BAO) Noord-Holland Noord en de bijbehorende vakberaden.

Maatschappelijke Dienstverlening, Volksgezondheid en Sociale Zaken (MADIVOSA)

 • Regionale samenwerking is cruciaal om de wettelijke taken op het gebied van de zorg goed uit te kunnen voeren. Ook op het gebied van kunst en cultuur, bibliotheken en regionale media vindt afstemming en samenwerking plaats.
 • Iedere bestuursperiode stelt het Madivosa een regionale agenda vast. De wethouders hebben de taken verdeeld en afgesproken wie op welk beleidsterrein het initiatief neemt bij het voorbereiden en uitvoeren van beleid en activiteiten.
 • Maandelijks komen ze bij elkaar in het Madivosa. Madivosa neemt geen besluiten. De afzonderlijke colleges behandelen vooraf de voorstellen die het Madivosa bespreekt. Sommige onderwerpen overlappen, daarvoor is er regelmatig een gezamenlijk overleg Madivosa en VVRE.
Westfriesland gemeenten binnen het Pact

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen via de nieuwsbrief.